Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώ­ρας, επιχειρείται η ανατροπή ουσιωδών προ­βλέψεων του Συντάγματος και η καταστρατήγηση της πολεοδομικής νομο­θεσίας


Στην πλήρη κατεδάφιση του κρά­τους δικαίου, στην κατάργηση κάθε έννοιας ισονομίας, ισοπο­λιτείας αλλά και στην πλήρη διαγρα­φή του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οδηγεί ο εφαρμοστικός νόμος για τα «δημόσια ακίνητα» και την «περαίωση» των αυθαιρέτων, που έχει συνταχθεί κατ' εφαρμογή των προβλέ­ψεων του Μεσοπρόθεσμου και παρου­σιάζει το «Π».
thumbΓια πρώτη φορά στην ιστορία της χώ­ρας, με ένα κείμενο 2.322 λέξεων, επιχειρείται η ανατροπή ουσιωδών προ­βλέψεων του Συντάγματος και η καταστρατήγηση της πολεοδομικής νομο­θεσίας, μέσα από την κατάργηση των Εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, του Ζω­νών Οικιστικού Ελέγχου ακόμη και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Και όλα αυτά, με μοναδικό στόχο το εύκολο ξεπούλημα της δημόσιας γης, την καταστροφή κάθε ελεύθερης σπιθαμής γης στο όνομα επενδυτικών σχεδίων του τύπου «ό,τι κάτσει» και τη γενική επιβράβευση καταπατητών και πάσης φύσεως παρανόμων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψη του εφαρμοστικού νόμου, οι ιδιώτες επενδυτές θα υπα­γορεύουν στους υπουργούς Οικονομι­κών και Περιβάλλοντος το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με το οποίο θα δίνεται το πράσινο φως για τη νομιμοποίηση μιας επένδυσης.
Ο εφαρμοστικός νόμος, διά χειρός του τέως υπουργού Οικονομικών και νυν υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Παπακωνσταντίνου, μέσα σε πεντέμισι σελίδες και με τη λογική τού «ψεκάστε - σκουπίστε - τελειώσατε», χωροθετεί, αποφασίζει και διατάζει Χρήσεις Γης, καθορίζει Γενικούς Όρους Δόμη­σης και νομιμοποιεί όλα τα αυθαίρετα από γεννήσεως ελληνικού κράτους και μέχρι ψήφισης του νόμου, αφήνοντας, μάλιστα, ορθάνοικτη την «πόρτα» της νομιμοποίησης και για όσους δεν προ­λάβουν να παρανομήσουν μέχρι την ψήφιση του νόμου. Και το ερώτημα είναι εάν ο σημερινός υπουργός Οικονομικών και έγκριτος συνταγματολό­γος Ευάγγελος Βενιζέλος θα κάνει την αποδοχή της «κληρονομιάς» που του άφησε ο Παπακωνσταντίνου.
Δημόσια περιουσία
Όλα τα δημόσια ακίνητα, όλη η δημό­σια γη (Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) προορίζονται για εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής, επιχειρηματικά πάρκα, θεματικά και εμπορικά πάρκα. Όπως θα δείτε αναλυτικά στην παρουσίαση του νόμου, αυτό μεταφράζεται από κα­ζίνο και ελικοδρόμια μέχρι κατοικίες, κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία και ιδιω­τικά νοσοκομεία!
Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει ακόμη και για περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον το ποσοστό που εμπίπτει στο καθεστώς προστασίας είναι μικρότερο από το 50% της έκτασης.
Το μεγάλο ξεπούλημα και η μεγάλη καταστροφή θα γίνεται με την έκδο­ση ενός Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα «ισούται» με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης ή αλλιώς «επεν­δυτική ταυτότητα», ενώ με το ίδιο Π.Δ. θα εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου.
Και ακόμα, με το Π.Δ. θα μπορούν:
♦    Να τροποποιούνται Εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομι­κά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστι­κής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.
♦ Να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί περιορισμοί δόμησης, «ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύ­οντες στην περιοχή όρους και περιορι­σμούς δόμησης καθώς και από τις διατάξεις του ΓΟΚ (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού), προκειμένου να αποδο­θεί ο βέλτιστος πολεοδομικός - επεν­δυτικός προορισμός στο προς αξιοποί­ηση ακίνητο».
Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος έρχεται και το πλήρες ξεβράκωμα, αφού η χωροθέτηση του κά­θε επενδυτικού σχεδίου «θα διενεργεί­ται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ, με βάση τις προτάσεις του ιδιώτη επενδυτή».
Και ακόμα καταργούνται οι πολεοδο­μίες αφού η έκδοση οικοδομικών αδει­ών για την κατασκευή των μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων θα γίνεται για όλη την επικράτεια από κεντρική υπη­ρεσία του ΥΠΕΚΑ.
«Περαίωση» αυθαιρέτων
Σε όλα τα αυθαίρετα, και προ και με­τά το 2003, δίνεται η δυνατότητα μέσα σε 6-8 μήνες από την ψήφιση του νό­μου να δηλωθούν και να πληρωθούν είτε τα βεβαιωμένα είτε τα μη βεβαι­ωμένα πρόστιμα, τα οποία θα είναι μι­κρότερα από αυτά που ισχύουν σήμε­ρα, και η καταβολή τους θα γίνεται και με δόσεις.
Τα κίνητρα για τη δήλωση των αυθαι­ρέτων είναι:
♦ Αναστολή κατεδάφισης για 30-40 χρόνια.
♦ Δυνατότητα  μεταβιβάσεως,   με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, του ακινήτου.
♦ Μη επιβολή ΕΤΑΚ ή ΦΜΑΠ για τα αυ­θαίρετα, εφόσον αυτά δεν είχαν δηλωθεί και υπάγονται στις φορολογικές δι­ατάξεις περί Κεφαλαίου από τον χρόνο δηλώσεώς τους και εφεξής.
♦ Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφο­ρές για την ανέγερση, εφόσον το ΙΚΑ δεν έχει εκδώσει πράξη επιβολής ει­σφορών μέχρι την υποβολή της αίτη­σης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Τέλος, η πολυδιαφημισμένη «κόκκι­νη γραμμή» για την πάταξη της αυθαί­ρετης δόμησης από την ψήφιση του νόμου και μετά αποτελεί ιστορική «μαϊμουδιά» αφού προβλέπει, όπως και σή­μερα, ότι τα αυθαίρετα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται ακόμα και ως σκέτο οικόπεδο.
Και η «δρακόντεια» προστασία που προβλέπεται είναι ότι «για κάθε μεταβίβαση θα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού είτε ότι δεν υπάρ­χει κτίσμα, είτε ότι το υπάρχον είναι νόμιμο στο σύνολό του». Εν ολίγοις, κάνει στην αυθαίρετη δόμηση τη μού­ρη... κρέας!

Η κυβέρνηση - Γιαννης ζουγανελης [Aixmi.gr]

Υποβιβάζονται…


Υποβιβάζονται…

Καταδικαστική για Ολυμπιακό Βόλου, Καβάλα και Ηλιούπολη μοιάζει να είναι η φερόμενη ως πρωταγωνιστική δράση των Αχιλλέα Μπέου, Μάκη Ψωμιάδη και Γιώργου Τσακογιάννη αντίστοιχα, στο σκάνδαλο "Koriopolis".

Σύμφωνα μάλιστα με τηSportday, οι δύο σύλλογοι της Σούπερ Λίγκας, αλλά και αυτός της Football League δεν μπορούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό μίας κατηγορίας έκαστος.

Βέβαια οι περιπτώσεις των τριών αυτών συλλόγων διαφέρουν από αυτές των υπόλοιπων ΠΑΕ, άνθρωποι των οποίων εμπλέκονται στο σκάνδαλο “Koriopolis”, βάσει της εισαγγελικής έρευνας. Κίνδυνος, έστω και αρκετά περιορισμένος, υπάρχει και για αυτές. Τα άρθρα 21 και 26 του ΚΑΠ είναι αυτά που προβλέπουν υποβιβασμό, με το πρώτο να αναφέρεται σε παραβάσεις που έχουν σχέση με δωροδοκία και Το δεύτερο σε δυσφήμιση του αθλήματος. Ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το μεν άρθρο 21 προβλέπει παραγραφή των αδικημάτων μετά τα 3 έτη, ενώ το 26 μετά από έναν μήνα. Ωστόσο, το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης περιγράφεται ως διαρκές και είναι το πιθανότερο να χρησιμοποιηθεί για τρεις ΠΑΕ που κινδυνεύουν το άρθρο 26 τελικώς.

Στα «χέρια» της UEFA το πόρισμα

Η συμμετοχή του Ολυμπιακού Βόλου στα προκριματικά των ομίλων του Europa League ενδιαφέρει άμεσα την UEFA, η οποία έχει ζητήσει το εισαγγελικό πόρισμα και σύμφωνα με την Sportday, βρίσκεται ήδη στα γραφεία της, στη Νιόν της Ελβετίας. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία θα αποφασίσει αν οι Θεσσαλοί θα αγωνιστούν στις 14 Ιουλίου με το νικητή του ζευγαριού Ραντ-Τρε Πένε, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Η UEFA είναι πιθανό να αποκλείσει την ελληνική ομάδα και η θέση της είτε να αναπληρωθεί από άλλη ομάδα της Σούπερ Λίγκας, είτε να θεωρηθεί ως αποκλεισμός.

Η συμμετοχή επίσης του Ολυμπιακού στο Champions League, από τη στιγμή που το όνομά του αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισμα, ενδεχομένως να οδηγήσει την UEFA στην εξέτασή της.

Κινδυνεύει με υποβιβασμό ο Ολυμπιακός ;


Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, κινδυνεύει ακόμα και με ποινή υποβιβασμού σε περίπτωση που η ομάδα κριθεί υπαίτια δωροδοκίας.
Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 21Α που έχει να κάνει με το αδίκημα της δωροδοκίας, οι ποινές ξεκινούν από «χρηματικά πρόστιμα 20.000 μέχρι και 60.000 ευρώ», φτάνουν σε «απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο», ακόμα και εφόρου ζωής.
«Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή 300.000 ευρώ», αναφέρει το εν λόγω άρθρο.
Βέβαια, η ομάδα του Πειραιά κινδυνεύει να δικαστεί και με βάση το άρθρο 21Β, το οποίο αφορά το στοίχημα. Αναφέρει η παράγραφος 3:
«Αν υπαίτια της προσπάθειας ή της επίτευξης προκαθορισμού αποτελέσματος ενός αγώνα είναι μία ομάδα ή αξιωματούχος της, οι χρηματικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε ομάδα (ή ομάδες) τιμωρείται με υποβιβασμό».
Τους Ερυθρόλευκους αφορά και το άρθρο 22, που σχετίζεται με τη διαστρέβλωση αγώνα. Οι ποινές που προβλέπονται σε αυτή την περίπτωση είναι χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση επτά βαθμών.
Επίσης, και το άρθρο 26 περί δυσφήμησης του αθλήματος, το οποίο προβλέπει ανάλογες ποινές με τις παραπάνω (προβλέπεται και βάση αυτού του άρθρου υποβιβασμός) συν τιμωρία της έδρας. Για τα δύο τελευταία άρθρα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει παραγραφή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος.
Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενδέχεται να τιμωρηθεί και με βάση το άρθρο 3 του αθλητικού νόμου 27, 25 του 1999, που αφορά αδικήματα δωροδοκίας, φοροδιαφυγής, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.λπ. Ολα τα παραπάνω βέβαια θα ισχύσουν εφόσον αποδειχθεί εμπλοκή της ομάδας του Πειραιά ή ανθρώπων της σε παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με αυτό: «Δεν μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου και ομοσπονδίας όσοι καταδικάζονται με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και για αδικήματα δωροδοκίας, φοροδιαφυγής, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.λπ. και όποιος παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος».
ΠΗΓΗ: exedrasports.gr

Ο ΓΑΠ συναντήθηκε με τον Γκρουέφσκι μετά τα μνημεία!


Δείτε το βίντεο! Λίγα μόνο εικοσιτετράωρα μετά την προκλητική τοποθέτηση του γιγάντιου Μνημείου του κλεμμένου Μεγάλου μας Αλεξάνδρου στα Σκόπια - καθώς και εκείνων του Φιλίππου σε Σκόπια και Μοναστήρι ταυτόχρονα - ο Έλληνας Πρωθυπουργός προχώρησε σε μια....
ακόμη απίστευτη και εξοργιστική κίνηση "φιλίας", καθώς συναντήθηκε για 45΄ ολόκληρα λεπτά με τον εμπνευστή των προκλητικών Μνημείων Νίκολα Γκρούεφσκι στις Βρυξέλλες, σφίγγοντας θερμά το χέρι του "Έλγιν" των Βαλκανίων, αφού του σύστησε το νέο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Ηλία Μόσιαλο και το νέο ΥΠΕΞ μας Σταύρο Λαμπρινίδη!!!
Αντί δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κλείσει στους Σκοπιανούς οριστικά την πόρτα για το θράσος και την αυθάδειά τους, συναντήθηκε με τον αρχηγό των πλαστογράφων, καταπατώντας κάθε ίχνος εθνικής αξιοπρέπειας και τιμής, ενθαρρύνοντάς τους στην ουσία, την στιγμή που θα έπρεπε να τους απομονώσει πολιτικά στην Ευρώπη, αλλά και να καταγγείλει στον ΟΗΕ την Ενδιάμεση Συμφωνία, για τραγική παραβίασή της από τα Σκόπια! Όπως έκανε παλαιότερα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν το Κρατίδιο χρησιμοποιούσε σαν σημαία τον Ήλιο της Μακεδονίας μας, κηρύσσοντάς τους εμπάργκο! Η στάση του Πρωθυπουργού προσβάλει και ατιμάζει την Ελλάδα και ειδικά την ξακουστή Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου! Γιατί με τους Πλαστογράφους και τους "Αρχαιοκαπήλους" δεν συζητάς! Τους καταγγέλεις και τους κυνηγάς!
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε Σκοπιανικός Τηλεοπτικός Σταθμός, παρατίθεται και μια συνέντευξη του Διεθνολόγου Γρηγόρη Τζανέτου, ο οποίος σαν γιατρός που μιλά για μια εντελώς επουσιώδη παραβίαση δίαιτας, αποφαίνεται πως τα μνημεία του Αλεξάνδρου και Φιλίππου, δεν θα αποτελέσουν τελικά εμπόδιο στις συνομιλίες... με τους Πλαστογράφους και Άρπαγες της συγκλονιστικής και μοναδικής Μακεδονίας !

http://www.NOIAZOMAI.netΟ κ. Βενιζέλος βάζει χέρι και στο ακίνητο


Σοκ και δέος με τα νέα μέτρα. Και όσοι συμπολίτες μας ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και διαβάζουν τον εφαρμοστικό νόμο θα αισθάνονται τόσο πολύ κορόϊδα που θα βλαστημάν ασφαλώς την ώρα που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Διότι άλλο οι θυσίες για να σώσεις την πατρίδα, κι άλλο να συναινέσεις σ’ αυτή την τραγωδία.
Μετά τα αυτοκίνητα, τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα κι ότι μπορεί κανείς να φανταστεί, ο κ. Βενιζέλος βάζει χέρι και στο ακίνητο.
Χτυπά σε δύο σημεία: Αφενός μειώνει δραματικά την έκπτωση για τους τόκους των στεγαστικών δανείων κι αφετέρου ρίχνει στις 200.000 ευρώ το αφορολόγητο για την επιβολή του ΦΑΠ. Μέσα στο 2012 που θα κάνει αύξηση των αντικειμενικών αξιών, θα μπουν όλοι οι ιδιοκτήτες στο λούκι της εφορίας.
Το άκρον άωτον την αναλγησίας είναι ότι μειώνεται στο 20% της δαπάνης από το φόρο η έκπτωση για τις αμοιβές ιατρών, η έκπτωση για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και όσων αναγνωρίζουν έτη ασφάλισης. Επίσης ψαλιδίζεται κατά τον ίδιο τρόπο η φοροαπαλλαγή για ασφάλιστρα. Αν έχεις εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ τότε η μείωση πέφτει στο 10%. Μην αρρωστήσεις δηλαδή και είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις λεφτά για νοσήλια.
Σε ότι αφορά τους τόκους των στεγαστικών δανείων, το σίγουρο είναι ότι χιλιάδες νέα ζευγάρια που πίστεψαν ότι θα παίρνουν κάποια επιστροφή από το δάνειο που πληρώνουν, παγιδεύτηκαν πλέον.  Μειώνεται στο 20% η έκπτωση της δαπάνης τόκων από το φόρο εισοδήματος για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που χορηγήθηκαν ακόμη και πριν το 2003 (εξέπιπτε το σύνολο των τόκων από το εισόδημα και οδηγούσε σε έκπτωση φόρου έως και 45% των τόκων )
Για όσους έχουν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής έκπτωσης του φόρου στις παραπάνω περιπτώσεις μειώνεται στο 10%. Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν αναδρομικά από 1-1-2011, οπότε από το χρόνου οι ιδιοκτήτες – δανειολήπτες θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
Τέλος, μειώνεται το αφορολόγητο όριο του φόρου ακίνητης περιουσίας από τα 400.000 ευρώ στα 200.000 ευρώ και επιβάλλεται συντελεστής φορολόγησης στο νέο κλιμάκιο 0,2%. Η νέα κλίμακα του ΦΑΠ έχει ως εξής:
Κλιμάκιο (€)Φορολογικός 
Συντελεστής κατά Κλιμάκιο %
Ποσό Φόρου κατά Κλιμάκιο (€)Σύνολο Φορολογητέας Αξίας (€)Σύνολο Φόρου (€)
200.000,00 
300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Υπερβάλλον
0,2%
0,3%
0,6%
0,9%
1%
600,00
300,00
600,00
900,00
200.000,00 
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
600,00
900,00
1500,00
2400,00
Σε ότι αφορά τις αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ μεσοσταθμικά κατά 10%, οι ιδιοκτήτες πρέπει να ξέρουν τι θα πληρώσουν. Αναλυτικά:
ΚατηγορίαΚυλινδρισμός κινητήρα 
(κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
(σε ευρώ)
Α’Έως30022
Β’301 -78555
Γ’786 -1.071120
Δ’1.072 -1.357135
Ε’1.358 -1.548240
ΣΤ’1.549 -1.738265
Ζ’1.739 -1.928300
Η’1.929 -2.357660
Θ’2.358 -3.000880
Ι’3.001 -4.0001.100
Κ’4.001και άνω1.320