Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Δώρο: "Κατεβάστε" τα αναγνωστικά από το 1939 μέχρι το 1971 !

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο (link) από τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τα βιβλία που λέγονταν κάποτε ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ή ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ, και τα διέθετε ο Ο.Ε.Δ.Β., ο Οργανισμό Έκδοσης Σχολικών Βιβλίων, δωρεάν.
Ο σύνδεσμος είναι:


http://www.megaupload.com/?d=Y2XVNK4A

«Κοπρίτες και ρουσφέτια…»

Τάραξε πάλι τα νερά ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ο πληθωρικός σε όλα του πολιτικός χρησιμοποίησε, ως συνήθως, σκληρή γλώσσα, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Στο στόχαστρό του βρέθηκε πάλι το Δημόσιο και τα αδειανά κρατικά ταμεία. 
Καθόμαστε αναπαυτικά και διαβάζουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο «Βήμα της Κυριακής» : 

«Όταν στο Δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη επειδή σε ψηφίζει η οικογένειά του και παίρνεις πολλούς σταυρούς, ε, τότε ο κοπρίτης θα μείνει κοπρίτης σε όλη του τη ζωή, δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να απολυθεί». 

Ερωτηθείς σε άλλο σημείο της συνέντευξης εάν εμμένει στη φράση «μαζί φάγαμε τα λεφτά», απάντησε : 
«Κατ’ αρχάς η φράση μου δεν ήταν “όλοι φάγαμε τα λεφτά”. Είναι: “μαζί φάγαμε τα λεφτά μέσα στο πλαίσιο ενός φαύλου συστήματος πολιτικής πελατείας με αθρόους διορισμούς στο Δημόσιο”. Αυτή είναι. Τελεία. Αλλά ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν είναι σε θέση ούτε ως την τελεία να πάνε. Στη φράση αυτή επιμένω, κατά λέξη».

Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε προειδοποιήσει από το 1831 για τη σημερινή μας κατάντια
Σαν έπεσε στα χέρια μου το μανιφέστο που έγραψε ο Αδαμάντιος Κοραής το 1831, σε ηλικία 83 ετών, με τίτλο «Προς τους Ελευθέρους Έλληνας» και αφού το διάβασα προσεκτικά, στην κυριολεξία εκτινάχτηκα από την καρέκλα μου. Ο σπουδαίος φιλόσοφος και πατριάρχης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού είχε προβλέψει λίγο πριν το τέλος της ζωής του, με εκπληκτική ακρίβεια, όλα αυτά τα θλιβερά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Μέχρι και την πρόσφατη βρισιά του Θόδωρου Πάγκαλου, που αποκάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους «κοπρίτες», είχε κατά κάποιο τρόπο «προφητεύσει» και «ερμηνεύσει».

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, ότι ο Κοραής εξηγεί, στο κείμενο – μανιφέστο του (180 χρόνια πριν), τις αιτίες των σημερινών μας δεινών και είχε προειδοποιήσει τους τότε Έλληνες τι έπρεπε να πράξουν για να αποφύγουν την προδιαγεγραμμένη σημερινή καταστροφή. (Φυσικά οι Έλληνες έκαναν ακριβώς τα αντίθετα). Το παραθέτω λοιπόν (με επεξηγηματικές σημειώσεις μου εντός αγκυλών) και ο καθένας, που διαθέτει την ελάχιστη κριτική ικανότητα, ας εξάγει τα συμπεράσματά του:ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
Παράκλησις ομογενούς γέροντος

Φίλοι ομογενείς, εις μίαν από τας Ελβετικάς συμπολιτείας, επάνω του προεδρικού θρόνου, φέρονται γραμμένα τα δύο ταύτα ονόματα Ελευθερία και Πατρίς (Liberte et Patrie). Το Λακωνικόν επίγραμμα τούτο είναι πολλής διδασκαλίας μεστόν, άξιον όχι μόνο να επιγράφεται εις τα πολιτικά συνέδρια, αλλά και να το φέρη κρεμαστόν πας ένας πολίτης εις το στήθος ως ιερόν εγκόλπιον και φυλακτήριον της ειρήνης, της ελευθερίας, της αρετής, εις ένα λόγο της ευδαιμονίας του. Από τα δύο ταύτα, πατρίδα λέγω και ελευθερίαν, αδιαιρέτως ενωμένα, κρέμεται όσην η Πρόνοια μας εσυγχώρεσε ν' απολαύσωμεν εις τον παρόντα κόσμο ευδαιμονίαν. Εν από τάλλο χωρισμένον δεν αρκεί να μας καταστήσει ευδαίμονας [...]

Τα μέσα ταύτα (δια την απόλαυσιν τινός καλού) είναι τα εξής:

Πρώτον μέσον. Να μείνετε ως διέταξεν απ' αρχής το προσωρινόν πολιτικόν σας σύνταγμα, αβασίλευτοι [συμβούλευσε δηλαδή, το νέο ελληνικό κράτος να είναι δημοκρατία -όπως ιδρύθηκε στην Επανάσταση- και όχι μοναρχία όπως το επιθυμούσαν οι ξένες "προστάτιδες" δυνάμεις και οι ντόπιοι ολιγαρχικοί]. [...]

Αβασίλευτοι, διότι η σημερινή πτωχή της Ελλάδος κατάστασις δεν είναι ικανή να υποφέρη βασιλείαν, πράγμα και καθ' αυτό βαρυδάπανον, και μέλλον όχι μόνον να σας καταστήση πτωχότερους, αλλά και να αμαυρώση όλους σας τους υπέρ της ελευθερίας λαμπρούς αγώνας και να σας καταβυθίση εις τον έσχατον βαθμόν της ατιμίας. Εσείς σήμερον, φίλοι ομογενείς, πολιορκείσθε από δύο φατρίας και τρέχετε κίνδυνον να μεταπέσετε από την Επτανησιακήν ψώραν [εννοεί τους επτανήσιους κόντιδες και άλλους "ευγενείς"] εις την Φαναριακήν λέπραν [εννοεί τους Φαναριώτες τουρκόδουλους ολιγαρχικούς].

Αι δύο αύται φατρίαι, αι καταπολεμούσαι σήμερον μία την άλλην, ευθύς όταν ίδωσι βασιλέα εις την Ελλάδα μέλλουν (μην αμφιβάλλετε) να ομονοήσωσιν ως αδελφοί, να περικυκλώσωσιν ως ανδράποδα τον νεοφανή βασιλέα, να συγκροτήσουν αυλήν, να τον μεταμορφώσωσιν εις δεσπότην, αν σέβεται το "Ουχ ούτως δε έσται εν υμίν", ή να τον καταστήσωσι δεσποτικώτερον, αν τρέφη τα οποία σπανίως οι βασιλείς αποστρέφονται δεσποτικά φρονήματα και να τον διδάσκωσι πώς και μέχρι πόσου να σας φορολογή, δια να συμμερίζωνται μ' αυτόν τους ιδρώτας σας, να σας βυζάνωσι και αυτό το αίμα, εώς και ουδέ εις τους φόρους αρκούμενοι να σας καταχρεώσουσι υποβάλλοντες τα κτήματά σας υποθήκην εις βαρύτατα δάνεια, των οποίων μέλλετε να πληρώνετε σεις τους τόκους και οι απόγονοί σας τα κεφάλαια.

Δεν είναι σχεδόν ουδεμία βασιλεία σήμερον αρκούμενη εις τους φόρους των υπηκόων. παρά τους συνεχώς αυξανομένους φόρους καταχρεώνονται με δάνεια, ώστε να χρεωκοπήσωσι πολλάκις [...].

Εάν εξεναντίας φορτισθήτε βασιλέα, δεν έχετε να φοβήσθε μόνον (ως έλεγα) το βαρυδάπανον. Άλλο τούτου μυριάκις βαρύτερον και αισχρότερον σας προσμένει, η καταφρόνησις. [...] ...αφού σας στραγγίξωσιν όλους τους ιδρώτας, μέλλουν και να σας καταφρονώσιν ως δούλους χρεωστούντας να τρέφετε και να στολίζετε την αργίαν των [τεμπελιά τους] και να σας ονομάζωσιΣκυλολόγιον (Canaille), καθώς μας ονόμαζαν Κιοπέκ οι Τούρκοι [και κοπρίτες κατά τον Θόδωρο Πάγκαλο]. Τοιαύτη είναι η διάλεκτος όλων των ολιγαρχικών. Πώς άλλως ημπορούσαν να διακρίνωνται από τους αδελφούς των οι τιτλοφορούμενοι ευγενέστατοι, ενδοξότατοι, εξοχώτατοι, εκλαμπρότατοι, παρά ονομάζοντες τους λαούς άθροισμα σκύλων; Ναι, φίλοι ομογενείς,Σκυλολόγιον! Ποίους; Εσάς, εκ των οποίων εγεννήθησαν οι Βότσαροι, οι Νικήται, οι Μιαούλοι, οι Κάναροι και άλλοι αείμνηστοι ήρωες. Ποιοι; οι μη όντες καλοί να τεκνογονώσι παρά Αρχοντόπουλα, Τσελεπίδας, Βεϊζατάδας [τίτλοι "ευγενείας" των πλουσίων γόνων] και άλλα αντικοινωνικά μισάδελφα, ανθρωπόμορφα θηρία.

Άλλο, φίλοι ομογενείς, όσων είπα πολύ πλέον αισχρόν και αξιοθρήνητον. Όχι μόνον θέλουν να σας ονομάζει Σκυλολόγιον [όπως και ο Πάγκαλος σας αποκαλεί κοπρίτες], αλλ' όλη των η σπουδή και η ασχολία θελ' είσθαι να σας καταστήσωσιν αληθώς Σκυλολόγιον. Μη δυνάμενοι πλέον να ζήτε εντίμως από τους κόπους των ιδίων έργων, των αργών την αργίαν μέλλετε να ζηλεύσετε [των τεμπέληδων την τεμπελιά να ζηλεύσετε], αυτούς να μιμήσθε, αυτούς να κολακεύετε, ως δεσπότας και κυρίους σας, και αυτών ανδράποδα να γίνεσθε και σκύλοι, δια να τρέφεσθε καν ως "Κυνάρια από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης αυτών" [για να τρέφεσθε ως σκυλάκια από τα ψίχουλα που θα πέφτουν από τα τραπέζια τους] (Ματθ. ιε΄, 27).


Αυτά προειδοποιούσε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής πριν 180 χρόνια, οι τότε Έλληνες δεν τον άκουσαν και κατάντησαμε όπως ακριβώς τα προέβλεψε. Ωστόσο, επειδή ο λόγος του είναι πάντα επίκαιρος, σκέφθηκα να τον αναδημοσιεύσω με την ελπίδα να βρει σήμερα πιο καλούς και περισσότερους ακροατές να τον λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους και σύντομα, γιατί άλλος καιρός δεν μας μένει, να αποτινάξουμε αυτή την αισχρή ολιγαρχία από τον τόπο μας και να ζήσουμε -επιτέλους- ελεύθεροι.

"ΟΙΚΤΙΡΟΥΝ" ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ...


ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗΣ... 
Αισθήματα φόβου, ανασφάλειας και μαζί οργής και αμφισβήτησης για το δοκιμαζόμενο πολιτικό σύστημα κυριαρχούν πλέον στον Ελληνικό λαό, σύμφωνα με το Γκάλοπ της Κάπα Research για «Το Βήμα της Κυριακής».
Όμως είναι ενδεικτικό, ότι παρά την αμφισβήτηση των πολιτών που εκφράζεται με αποχή και απαντήσεις "δεν ξέρω--δεν απαντώ" η διαφορά των 11 μονάδων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. μειώνεται στις 2 πλέον ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου.!
Η αντίστροφη μέτρηση, είναι γεγονός...
Ας μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι η Δεξιά και η Αριστερά είναι διασπασμένες σε 6 κόμματα, πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρα πίσω από την ΝΔ, άλλωστε το Βήμα ήταν και είναι φιλοκυβερνητική εφημερίδα...

Άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος: « Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στο πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»


Η κ. Μπενάκη, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, επί κυβερνήσεως Ν.Δ. του Κώστα Καραμανλή, προσφωνεί από χειρογράφου εκ μέρους της βουλής των Ελλήνων, τον κ. Κάρολο Παπούλια για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα της χώρας, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στις 12/12/2004 και μεταξύ άλλων αναφέρει: « … Τα Εθνικά σύνορα και ένα μέρος της Εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν, χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη…»
Είναι γνωστό πως η πολιτική είναι πρόβλεψη!!
Άρα η κ. Μπενάκη, ως πρόεδρος της Ελληνικής βουλής, είχε τόσο υψηλή διορατικότητα έξη χρόνια πριν, που μπόρεσε να προβλέψει όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και πλέον μας τρομάζουν;
Στο άκουσμα όλων αυτών δεν τρόμαξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας; Γιατί δεν αντέδρασε ΤΟΤΕ;
Από τον Μάιο του 2010 η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπέγραψε την δανειακή διεθνή σύμβαση με το ΔΝΤ, μια ανυπόστατη σύμβαση που είναι αντίθετη στην διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομιμότητα που παραβιάζει κατάφορα το Ελληνικό Σύνταγμα.
Μία σύμβαση που εμπεριέχει πλήθος καταχρηστικών όρων και που για πρώτη φορά διεθνής σύμβαση κάνει αναφορά σε κυριαρχικά Εθνικά δικαιώματα κράτους. Μία σύμβαση που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές δικαίου. Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπογράφοντας αυτή την σύμβαση υποθήκευσε το μέλλον της Ελλάδος και των πολιτών της. Υποθήκευσαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδος μας.
Εκποιούν τις τηλεπικοινωνίες, εκχωρούν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, πωλούν τις αερομεταφορές, χρονομισθώνουν τις Εθνικές οδούς.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, συζητήθηκε προ ημερών στην Βουλή των Ελλήνων, ο προϋπολογισμός της οικονομίας μας για το 2011.

Σημειώνω από την πρόσφατη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην βουλή : « Ο προϋπολογισμός του 2011 είναι ο πρώτος υπό καθεστώς περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας…» και από την ομιλία της βουλευτού του ΚΚΕ στην Α Αθηνών , Λιάνας Κανέλλη: 
«… σας καλώ να απολογηθείτε για την συνειδητή απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων…»
Αξίζει να προσθέσουμε την επίσημη αντίδραση του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών που υπογράφει ο Πρόεδρός του, κ. Δημ. Παξινός και μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Με το άρθρο 14 παρ. 5 της σύμβασης, η Ελλάδα παραιτείται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από τις ασυλίες προστασίας της Εθνικής κυριαρχίας. Τέτοιος πρωτόγνωρος όρος δεν συναντάται ούτε σε αποικιοκρατικές συμβάσεις…»
«… χωρίς κάποιο προηγούμενο παραδώσαμε με μόνη μία υπογραφή την Εθνική μας κυριαρχία, ολόκληρη την δημόσια περιουσία μας».
Ας καταγράψουμε επίσης την ανοιχτή σύγκρουση της εκκλησίας μας, που εκφράζεται μέσω της επίσημης θέσης που έλαβε με την απόφαση της Ιεράς συνόδου, κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αναφέρονται μεταξύ πολλών και τα κάτωθι:
«… η χώρα μας φαίνεται να μην είναι πλέον ελεύθερη, αλλά να διοικείται από τους δανειστές της…»
«…δηλώνουμε ότι, είμαστε μία χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυρίαρχων δανειστών μας».
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν, πέραν της εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης που οδηγούν την χώρα σε εργασιακό μεσαίωνα, πως συνειδητά η κυβέρνηση απεμπολεί κυριαρχικά Εθνικά δικαιώματα και θέτει την χώρα υπό κατοχή των τοκογλύφων και δανειστών της.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, τότε με όσα είπε η κα Μπενάκη, δεν αντιδράσατε!!!
ΣΗΜΕΡΑ όμως, γιατί δεν αντιδράτε!!!
Μήπως λοιπόν δεν πρέπει να περιμένουμε τον ιστορικό του μέλλοντος που θα καταλογίσει στον Πρωθυπουργό της χώρας και την κυβέρνησή του, την διάπραξη του πλέον ατιμωτικού αδικήματος της «ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ» κατά της χώρας και του λαού της;

Μήπως πρέπει ο λαός μας να ενεργοποιήσει το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος που αναφέρει:
«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στο πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

Η αλήθεια για τα Ίμια.


Τι πραγματικά συνέβη τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου του 1996 στα Ίμια? Γιατί η Τουρκία διάλεξε τις συγκεκριμένες βραχονησίδες που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις χιλιάδες άλλες που βρίσκονται διάσπαρτες στο Αιγαίο και μάλιστα κάποιες από αυτές πολύ πιο κοντά στα παράλια της? Δύο ανεμοδαρμένοι βράχοι είναι στην ουσία τα Ίμια που όμως κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό.

Αρχικά η κατάληψη τους από τους Τούρκους καταδρομείς, και η υποστολή της Ελληνικής σημαίας που είχε προηγηθεί, έγειραν θέμα αμφισβήτησης, από την Τουρκία, της Ελληνικής κυριαρχίας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Κάτι τέτοιο ήταν ( και εξακολουθεί να είναι) αιτία πολέμου για οποιοδήποτε κράτους του οποίου του κατακτούν τμήμα της εδαφικής κυριαρχίας του. Λέω του κατακτούν γιατί στην ουσία αυτό έγινε στα Ίμια. Οι Τούρκοι καταδρομείς κατέκτησαν εκείνη την νύχτα την μικρή βραχονησίδα των Ιμίων και κατείχαν Ελληνικό έδαφος για πολλές ώρες. Κάτι που είχε να γίνει από το 1974 στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης τους ήταν το ότι ακόμη και σήμερα η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή να ονομάζεται από την Τουρκία “γκρίζα ζώνη”.

Στην ουσία όμως μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Θα μου πείτε πάντα έτσι δεν γίνετε? Πάντα μόνοι μας δεν προκαλούμε τα προβλήματα μας? Φυσικά εγώ, εσείς και ο υπόλοιπος Ελληνικός λαός δεν φταίμε άμεσα αλλά έμμεσα έχουμε κάποιο μερίδιο των ευθυνών γιατί πάντα εκλέγουμε τους πλέων ακατάλληλους εθνοπατέρες μαζί με τους απόλυτα άχρηστους και ανάξιους πολιτικάντηδες για να λυμαίνονται το χρήμα και την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού. Ακόμη και αν καταργούσαμε τις εκλογές και στέλναμε στην βουλή με κλήρωση τους βουλευτές μας, σίγουρα από τους 300 θα υπήρχαν και κάποιοι σοβαροί εκεί μέσα. Αυτό που επικρατεί στην βουλή έχει καταρρίψει κάθε στατιστική αρχή. Από τους 300 “βολευτές” δεν υπάρχει ούτε ένας ένας βουλευτής.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι έγινε στα Ίμια.

Στις 28 Ιανουαρίου του 1996 μία ομάδα Τούρκων δημοσιογράφων από την εφημερίδα Hurriyet πετά με ελικόπτερο πάνω από την μεγάλη βραχονησίδα και υποστέλλει την Ελληνική σημαία υψώνοντας την Τούρκικη. Βγάζουν φωτογραφίες του ανδραγαθήματος τους και επιστρέφουν στην Τουρκία. Το συμβάν γίνεται γνωστό στο ελληνικό υπουργείο Αμύνης την ίδια μέρα και με εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχου Λυμπέρη η τούρκικη σημαία υποστέλλεται και υψώνεται πάλι η Ελληνική. Δίνετε η εντολή σε όλες τις μονάδες του στρατού να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.

Στις 30 Ιανουαρίου έρχεται στο φως (τυχαία πάντα) τουρκικό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία διεκδικεί βραχονησίδες του αιγαίου που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια. Επικρατεί ένταση αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή και το απόγευμα πλοία του πολεμικού ναυτικού και των δύο χωρών παρατάσσονται σε διάταξη μάχης στην ευρύτερη περιοχή των Ιμίων. Άνδρες των Ο.Υ.Κ αποβιβάζονται στην μεγάλη βραχονησίδα και άνδρες των ειδικών δυνάμεων στην Καλόλιμνο. Στις 23:00 διατάσσεται επιστράτευση στις μονάδες του Έβρου και των νήσων αιγαίου. Οι μονάδες του Δ΄ΣΣ εξέρχονται στους προβλεπόμενους από τα σχέδια χώρους διασποράς με πλήρη επάνδρωση και έτοιμες ακόμη και για το ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία.

Στις 1:30 τα ξημερώματα, και ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι κάκιστες και η ορατότητα μηδενική, 10 άνδρες της μονάδες υποβρυχίων καταστροφών του τουρκικού ναυτικού (SAT) διαφέυγουν της προσοχής των πλοίων και αποβιβάζονται στην μικρή βραχονησίδα των Ιμίων.

Τα γεγονότα που ακολουθούν είναι αυτά που επιμελώς το σάπιο πολιτικό κατεστημένο των κυβερνώντων κουφιοκεφαλάκιδων χαρτογιακάδων απέκρυψε από τον Ελληνικό λαό για να μην τους πάρουμε με τις πέτρες. Διαβάστε λοιπόν και φρίξτε.

Στην μικρή βραχονησίδα πριν να επιβιβαστούν οι Τούρκοι κομάντος είχαν επιβιβαστεί 2 Έλληνες των Ο.Υ.Κ. Βλέποντας αυτοί τους Τούρκους κατάφεραν να τους αιφνιδιάσουν και να τους αφοπλίσουν. Αφού τους κατέστησαν αιχμαλώτους επικοινώνησαν με την μονάδα τους και ιεραρχικά ειδοποιήθηκαν ο Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης, το υπουργείο αμύνης και ο υπουργός αμύνης Γ. Αρσένης και ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης ( ή Ααρών Αβούρ που είναι και το πραγματικό του όνομα). Ακολούθησε συνδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό και αφού επικοινώνησαν με τον Ναύαρχο Λυμπέρη του ανακοίνωσαν ότι πρέπει να ελευθερώσουν τους Τούρκους αιχμαλώτους και να τους επιστρέψουν τον οπλισμό τους. (?) Περιπολικό σκάφος του ναυτικού πλησιάζει την μικρή βραχονησίδα και αφού ελευθερώνει τους Τούρκους, επιβιβάζει τους 2 Έλληνες ΟΥΚάδες και αποχωρεί από την περιοχή. Το ίδιο διατάσσονται να κάνουν και οι υπόλοιποι Έλληνες ΟΥΚάδες από την μεγάλη βραχονησίδα.

Αφού αφήσαμε λοιπόν τους Τούρκους ελεύθερους πάνω στην βραχονησίδα και φύγαμε, αυτοί ανενόχλητοι και χαρούμενοι φαντάζομαι για την μεγάλη (πολιτική και όχι στρατιωτική) αποτυχία μας, σηκώνουν την τούρκικη σημαία κατεβάζοντας την Ελληνική, που επίσης κυμάτιζε και στην μικρή βραχονησίδα, και παραμένουν σύμφωνα με τις εντολές που είχαν λάβει στην θέση τους.

Περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα απογειώνεται από την φρεγάτα ΝΑΥΑΡΙΝΟ του Ελληνικού ναυτικού ένα ελικόπτερο ΑΒ-212 για να επιθεωρήσει πάνω από την μικρή βραχονησίδα και να δει εάν οι Τούρκοι κομάντος είναι ακόμη εκεί ή έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους. Το ελικόπτερο αφού πλησίασε την βραχονησίδα δέχτηκε τα πυρά και των 10 Τούρκων, που φυσικά δεν είχαν φύγει ακόμη, με αποτέλεσμα να καταπέσει λίγο αργότερα παίρνοντας μαζί του στον θάνατο και τους τρεις επιβαίνοντες αξιωματικούς: Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση. Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και σημαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό. Η φωτογραφία που ακολουθεί δείχνει την άτρακτο του ελικοπτέρου που φαίνονται καθαρά οι τρύπες από τις σφαίρες τον Τούρκων. Είναι από τις λίγες φωτογραφίες που δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν αυτοί που έβγαλαν το πόρισμα για το δήθεν ατύχημα που οφειλόταν σε καρδιακά προβλήματα του ήρωα - χειριστή Καραθανάση.


Το συμβάν γίνετε γνωστό στους υπουργούς και τον πρωθυπουργό που συνεδριάζουν εκ νέου και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους Τούρκους ομολόγους τους και την διαμεσολάβηση των Αμερικανών αποφεύγεται η γενικευμένη πολεμική σύρραξη. Στις 6:10 το πρωί οι υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, Γ. Αρσένης και Θ. Πάγκαλος, ανακοινώνουν την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας με προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Clinton και του ειδικού διαμεσολαβητή R. Holbrooke.

Έτσι όλα πήγαν κατ ευχήν, όπως μας είπαν τότε, και χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες τους δεν πολεμήσαμε με τους Τούρκους. Είπαν και ένα ευχαριστώ στους Αμερικανούς και όλα μέλι γάλα. Ο Ελληνικός λαός δεν θα θυμάται τίποτα σε λίγα χρόνια για την ανικανότητα μας σκέφτηκαν και στις επόμενες εκλογές θα μας συγχωρέσει, θα μας λατρέψει σαν ήρωες και θα μας κουνήσει πάλι τις σημαίες κάτω απ τα μπαλκόνια μας. Ο Ελληνικός λαός πράγματι ξέχασε. Ξέχασε τους τρεις ήρωες αξιωματικούς που στάλθηκαν εκεί ως πρόβατα για σφαγή. Ξέχασε το πόσο ανεύθυνοι ήταν πάντοτε οι πολιτικοί της Ελλάδας. Ξέχασε το πόσο τους διχάζουν τα κόμματα και ρίχτηκε σε νέους προεκλογικούς αγώνες γεμίζοντας πλατείες και δρόμους για να ακούσουν τις ανακυκλωμένες βλακείες που κάθε φορά μας πλασάρουν οι επικίνδυνα ανθέλληνες κουφιοκέφαλοι πολιτικοί.

Μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου οι Τούρκοι διατάσσονται να εγκαταλείψουν την βραχονησίδα και περισυλλέγονται από τουρκικό περιπολικό σκάφος ένα μίλι ανατολικότερα. Το εκεί στρατοκρατούμενο κράτος όμως κατάλαβε ότι κάποια μέρα θα πλήρωναν ακριβά αυτή τους την πράξη. Αν αποκαλυπτόταν η κατάρριψη του ελικοπτέρου και η εισβολή σε γειτονικό έδαφος θα κινδύνευε να μείνει για πάντα στο περιθώριο. Έτσι αποφασίζει να σβήσει τα ίχνη του αποτρόπαιου εγκλήματος της με ένα νέο έγκλημα. Μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα των Ιμίων επιβιβάζει και τους 10 κομάντος, που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σε ένα ελικόπτερο και τους καταρρίπτει σε θαλάσσια περιοχή με αποτέλεσμα όλοι τους να βρούν τραγικό θάνατο. Το γεγονός πέρασε τότε και στον Ελληνικό τύπο αλλά κανείς δεν έψαξε να βρεί τον συσχετισμό του με τα γεγονότα των Ιμίων.

Γιατί όμως η Τουρκία έστησε όλο αυτό το τραγικό πανηγύρι στην περιοχή των Ιμίων. Σίγουρα όλοι έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Κάποιοι θα πουν "το πετρέλαιο που υπάρχει εκεί  είναι πολύ" και πράγματι είναι. Είναι λοιπόν και το πετρέλαιο αλλά ο βασικότερος λόγος είναι το “όσμιο”. Το όσμιο είναι το πλέον ακριβό και δυσεύρετο ορυκτό του πλανήτη με χρήση στην στρατιωτική και όχι μόνο βιομηχανία. Η μόνη χώρα που κάνει εξόρυξη οσμίου είναι ο Καναδάς γιατί δεν υπάρχουν αλλού κοιτάσματα του. Μάλλον όμως υπάρχουν!

Σύμφωνα με παλιές μελέτες επιστημόνων έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες οσμίου στις βραχονησίδες των Ιμίων που είναι μεγάλης καθαρότητας και φυσικά εξορύξιμες. Η έρευνα αυτή δεν είναι κάτι το άγνωστο για τα αρμόδια υπουργεία της χώρας μας αλλά και την Τουρκίας. Το παράξενο είναι ότι ουδέποτε η Ελλάδα θέλησε να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα οσμίου, σε αντίθεση με την Τουρκία που εκεί αποσκοπούσε χωρίς καν να της ανήκουν. Αφού όμως πιέστηκε όπως είδαμε από τους Αμερικανούς (για δικά τους συμφέροντα) και κατάλαβε ότι δεν μπορεί να προσαρτήσει τις βραχονησίδες, άλλαξε την τακτική της και αποφάσισε να αμφισβητήσει και την Ελληνική κυριαρχία στην περιοχή, δημιουργώντας γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Το θέμα των Ιμίων μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας παραποιημένο όπως όλα τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις που δεχόμαστε από την Τουρκία, τις απειλές στους Έλληνες ψαράδες της περιοχής και την αδιάλλακτη αλαζονεία που επιδεικνύει κάθε φορά. Φυσικά και η Τουρκία να μην υπήρχε δίπλα μας και να είχαμε π.χ την Ελβετία, που δεν θα κινδυνεύαμε στο ελάχιστο να εμπλακούμε σε πόλεμο μαζί της, πάλι θα κατάφερναν οι πολιτικοί να τα κάνουμε σαλάτα. Δεν ξέρω αν είναι έμφυτο αυτό το χάρισμα που έχουν ή αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας αλλά είναι σίγουρο ότι με το που θα τους δοθεί η ευκαιρία να τα θαλασσώσουν το κάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μα πόσο παράξενη είναι τελικά αυτή η Ελλάδα??
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης

Οι δημοσιογράφοι και άλλοι εκλεκτοί της κυβέρνησης εξαιρούνται των μέτρων !!!Σήμερα το ΥΠΟΙΚ κυκλοφόρησε εγκύκλιο με θέμα: 
Η εγκύκλιος παρέχει βασικές κατευθύνσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού και εφιστά την προσοχή όλων των εμπλεκομένων για την πιστή τήρηση των οδηγιών.
Μέχρι εδώ όλα καλά.
Δείτε τώρα τι γράφει η εγκύκλιος στην σελίδα 8  και συγκεκριμένα στην παράγραφο  4 β) ιιι . Προβλέψεις θέσεων προσωπικού : ....β) Οι προβλέψεις θέσεων του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης, μετάταξης κ.λπ. θα διαγράφονται αμέσως από τα σχετικά βιβλία-μητρώα.
Του μέτρου αυτού εξαιρούνται:
i) Οι προβλέψεις θέσεων των ειδικευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ. 2592/53 ιατρών, καθώς και οι θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.
ii) Οι αριθμητικές προβλέψεις θέσεων προσωπικού των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων
απαραίτητες για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων.
iii) Οι θέσεις δημοσιογράφων για τη στελέχωση των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων υπουργείων (παρ. 2 άρθρο 67 ν. 1943/91).
iv) Οι αριθμητικές προβλέψεις θέσεων προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, με εξαίρεση την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 (άρθρο 55 π.δ. 63/2005). Στον προϋπολογισμό όλων των υπουργείων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας (Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων) και οι αρμόδιες ΥΔΕ μπορούν να παρέχουν τις

Μια χαρά διαβάσατε...
Ενώ σε όλο το δημόσιο και όλα τα υπουργεία δεν θα υπάρξουν προβλέψεις για την πλήρωση του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης, μετάταξης κ.λπ....
Οι κκ δημοσιογράφοι των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων υπουργείων, μαζί με κάποιες άλλες "ειδικές" κατηγορίες όπως προσωπικό των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των Γενικών Γραμματέων, εξαιρούνται !!!
Είναι τόσο απαραίτητοι οι κκ δημοσιογράφοι που θα πρέπει να αναπληρώνονται (και να πληρώνονται)...
Είδατε πόσο έξυπνα τακτοποιούνται οι εκλεκτοί και αυτοί που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη !!!
Κάτσε τώρα εσύ μακάκα νέε και ψάξε για δουλειά και περίμενε διορισμό...
Αυτά είναι άλλα κόλπα...

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Τι σου κάνουν τα πετρέλαια! Επίσκεψη – αστραπή της Μέρκελ στην Κύπρο


Επίσκεψη – αστραπή στην Κύπρο αποφάσισε ξαφνικά να πραγματοποιήσει, στις 11 Ιανουαρίου 2011, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. Όπως φαίνεται, η συμφωνία της Λευκωσίας με το Ισραήλ για την ΑΟΖ και την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της περιοχής, έχει ανοίξει την όρεξη σε πολλούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίσκεψη της καγκελαρίου στην Μεγαλόνησο δείχνει αυτές τις μέρες και ο τουρκικός Τύπος. Η εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» μάλιστα, αναφέρει λεπτομερώς το πρόγραμμα της Μέρκελ στην Κύπρο, τις συναντήσεις της με τον Πρόεδρο Χριστόφια και τη Δήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Μαύρου και την επίσκεψή της στο εκεί Ινστιτούτο Γκαίτε. Η Τουρκία, βέβαια, έχει δικό της διεθνές δίκαιο. 

Έτσι, βάπτισαν την κατοχή της μισής Κύπρου «ειρηνευτική επιχείρηση», διαστρέβλωσαν την ιστορική πραγματικότητα και...ισχυρίστηκαν ότι οι Αρμένιοι έσφαξαν τους Τούρκους και δεν συνέβη καμία Γενοκτονία, κατήργησαν μονομερώς την αυτοδιοίκηση της Ίμβρου και της Τενέδου που προβλεπόταν στη Συνθήκη της Λωζάννης και γενικά κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόσφατα ο κ. Νταβούτογλου δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία της Κύπρου με το Ισραήλ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ. Τέτοιου είδους συμφωνίες, είπε, που γίνονται χωρίς την επίλυση του Κυπριακού είναι άκυρες κατά το διεθνές δίκαιο.
Αλλά ποιος νόμος του διεθνούς δικαίου ορίζει ότι ένα ανεξάρτητο κράτος δεν μπορεί να συνάψει μια συμφωνία με ένα άλλο; Σε λίγο θα μας πει ότι δεν αναγνωρίζει και την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε , αφού δεν έχει λυθεί ακόμα το Κυπριακό. Υπάρχει, όμως και κάτι πολύ ανησυχητικό, το οποίο ακόμα δεν το επικαλέστηκε επίσημα η Άγκυρα, αλλά μας το γνωστοποίησε μέσω του Κέντρου Ερευνών Τούρκων της Δ. Θράκης. Ειδικότερα, στο δελτίο τύπου της 8ης Μαρτίου 2010 του «Κέντρου Ερευνών Τούρκων Δυτικής Θράκης»(BATTAM) ο πρόεδρος Οζκάν Χουσεΐν αναφέρει: 
«Ως BATTAM στο Συνέδριο Ερευνών Τούρκων Δυτικής Θράκης που έγινε στο Μόναχο το 2009,αποδείξαμε ότι η Δυτική Θράκη νομικά δεν έχει περάσει στην Ελλάδα, λόγω του ότι η Ελλάδα μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αποδέχτηκε την υποχρέωση απόδοσης των δικαιωμάτων «Θρησκείας, γλώσσας και φυλής» των μειονοτήτων των Συνθηκών Ειρήνης και εγκαταστάθηκε τότε στην Δυτική Θράκη ως στρατιωτική δύναμη κατοχής. Λόγω αυτού, η Ελλάδα που βρίσκεται στην Δυτική Θράκη με το στάτους της στρατιωτικής δύναμης κατοχής, νομικά δεν κατέχει την Δυτική Θράκη, δεν μπορεί να αφαιρεί την υπηκοότητα από κανέναν πολίτη που δεν είναι υπήκοος της, και δεν μπορεί να του αφαιρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και διαβίωσης στην Δυτική Θράκη». Ας το έχουμε υπόψη μας , γιατί όσο τρελό και αν ακούγετε θα το βρούμε σύντομα μπροστά μας…

Εβραϊκό περιοδικό εξιστορεί σε κόμικς πως να μαγειρέψεις και να φας έναν Έλληνα!!!

Η παρακάτω σελίδα είναι  κόμικ από γνωστό Εβραϊκό περιοδικό (το Heeb magazine).

Η "αστεία" ιστοριούλα του κόμικ εξιστορεί πως οι Εβραίοι μπορούν να μαγειρεύουν έναν "Gentile" δηλαδή έναν ειδωλολάτρη ή έναν μη Εβραίο και φυσικά να τον τρώνε σε γεύμα. Το όνομα "Gentile" το χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι από τα αρχαία χρόνια για να δηλώσουν τους Έλληνες ειδωλολάτρες και γενικά κάθε μη Εβραίο.

Το περιοδικό όμως εκδίδεται σήμερα και όχι στα αρχαία χρόνια...

Μέχρι και σήμερα οι Εβραίοι γουστάρουν ως γνήσιοι ανθρωποφάγοι να τρώνε τους Gentile Έλληνες..

Δείτε και μόνοι σας και ας διακινδυνέψω να με πουν αντισημίτη...

Π. Κ.


Παρατήρηση: τα ονόματα τους ZEV και IRA σας θυμίζουν κάτι;Δεν το πιστέψατε; Διαβάστε το παρακάτω τότε!"και του εκ Δώρας Έλληνος αιχμαλώτου Αριστάρχου Γαζαίου,του προοριζομένου δια θυσίαν"... 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ,ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ,ΒΙΑΖΟΥΝ.
3.000 ΧΡΟΝΙΑ.ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.

-------------------------------
[κρυφίως και μυστικώς καθ'όλους τους αιώνας]και [από γενεών εις γενεάς]

{Αυτήν την εντολήν την τηρούν και την εκτελούν έκπαλαι,από τους προχριστιανικούς αιώνας,όλοι οι εβραιοσιονισταί.Μαρτυρίαι και αποφάσεις,αι οποίαι επιβεβαιούν και επικυρούν την δογματικήν της τήρησιν και εκτέλεσιν,υπα΄ρχουν χιλιάδες καταγεγραμμέναι και κατεχωρημέναι εις τα πρακτικά και εις το "ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ" του Αδεκάστου Δικαστηρίου της Ιστορίας.Μια εξ αυτών είναι και εκείνη του εξ Απαμείας της Συρίας Στωϊκού Φιλοσόφου και Ιστορικού Ποσειδωνίου Απαμέως(Β'π.χ. αιών)και του εκ Καρίας Ιστορικού Απολλωνίου Μόλωνος(Β' επίσης π.χ. αιών).
Ο πρώτος εις το έργον του "ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ" και ο δεύτερος εις το "ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ" περιγράφουν,σχεδόν πανομοιοτύπως,το εξής γεγονός:

[Όταν ο Βασιλεύς της Συρίας Αντίοχος (ο και Επιφανής επονομαζόμενος)εξεστράτευσεν εναντίον της πόλεως Ιεροσόλυμα,δια να καταστείλη εξέγερσιν των Εβραίων,εισήλθε,μετά της ακολουθίας του,εις τον Ναόν αυτών.Εισελθών εντός αυτού εύρε κλίνην και άνθρωπον επ'αυτής κατακείμενον και τράπεζαν προ αυτού ευρισκομένην γεμάτην ψάρια και τεμάχια ζώων και πουλιών.Αντικρύζων ο επί της κλίνης άνθρωπος τον Βασιλέα και την ακολουθίαν αυτού εξεπλάγη.Αμέσως όμως εκείνος(ο άνθρωπος)εγερθείς της κλίνης του προσεκύνησε μετά σεβασμού τον Βασιλέα,εάν απ'αυτόν(τον Βασιλέα)μεγάλην και επείγουσαν εζήτει βοήθειαν.Πεσών ο άνθρωπος ούτος εις τα γόνατα του Βασιλέως έτεινε προς αυτόν την δεξιάν χείρα του και εζήτει ελευθερίαν.Ο δε Βασιλεύς είπε εις τον άνθρωπον τούτον να έχη εμπιστοσύνην εις τον Βασιλέα και να του είπη ποίος είναι και διατί κατοικεί εκεί(εις τον ναόν των Εβραίων)και διατί αυτήν την τροφήν.Τότε ο άνθρωπος αυτός με κλάματα,στεναγμούς και δάκρυα διηγήθη εις τον Βασιλέα την μεγάλην του δυστυχίαν.
Είπε εις τον Βασιλέα ότι είναι Έλλην πλανόδιος έμπορος και,ενώ διήρχετο την πόλιν(τα Ιεροσόλυμα)δια να κερδίση τα προς το ζην,συνελήφθη ξαφνικά από ξένους ανθρώπους και ωδηγήθη εις τον ναόν των Εβραίων και εκλείσθη εντός αυτού και δεν του επέτρεπον να ίδη κανένα,αλλά οι φύλακές του του παρεσκεύαζον και του έδιδον πολλά και διάφορα φαγητά δια να γίνη παχύς.Αρχικώς είπε,η μεγάλη ποσότης και η ποικιλία των φαγητών τον ευχαρίστησαν και τον ωφέλησαν.Αργότερα όμως άρχισε να υποψιάζεται,μετά να φοβήται και τέλος να ζητή από τους υπηρέτας και φύλακας του ναού,οι οποίοι τον επλησίαζον,να μάθη διατί η τόσον μεγάλη ποικιλία φαγητών προς αυτόν.Τότε οι υπηρέται και φύλακες του ναού του ανεκοίνωσαν τον άρρητον νόμον των Ισραηλιτών,ένεκα του οποίου ετρέφετο,και ότι τούτο έπραττον κατ'έτος και εις ωρισμένον χρόνον.Δηλαδή συνελάμβανον Έλληνα ταξιδιώτην και τον έτρεφον επί έν έτος και την πρώτην του αττικού μηνός Ελαφηβολιώνος(Σημ.:η πρώτη του αττικού τούτου μηνός αντιστοιχεί με την 14ην Απριλίου ή την πρώτην του εβραϊκού μηνός Νισάν,κατά την οποίαν εορτάζεται το πεσσάχ,ήτοι το πάσχα των Εβραίων)τον οδηγούν εις το δάσος και τον εφόνευον.Το δε σώμα του φονευθέντος Έλληνος κατετεμάχιζον,προσέφερον αυτό θυσίαν κατά τα ιδικά των τελετουργικά έθιμα και έτρωγον τα σπλάχνα αυτού,πίνοντες οίνον αναμεμιγμένον με το αίμα του φονευθέντος,και μετά ιαχών και αλαλαγμών ωρκίζοντο να διατηρήσουν άσβεστον,εις όλας τας γενεάς,την έχθραν των προς τους Έλληνας και τότε έρριπτον τα υπολείμματα του φονευθέντος Έλληνος εις το βάραθρον...Ο Άνθρωπος αυτός είπε ακόμα εις τον Βασιλέα ότι ολίγαι ήδη ημέραι της ζωής του απομένουν και παρεκάλεσεν,ο Άνθρωπος αυτός,τον Βασιλέα,ίνα ευλαβούμενος τους θεούς των Ελλήνων και τους εμπίπτοντας εις τας ενέδρας των Εβραίων εκ της φυλής του,να απελευθερώση αυτόν των επικειμένων κακών,τιμωρών τους βασανιστάς του και μελλοντικούς φονευτάς του ως αρμόζει εις τέτοιους κακούργους...]}

Το γεγονός αυτό το έχουν περιγράψει εκτός από τον Ποσειδώνιο τον Απαμέα και τον Απολλώνιο εκ Μόλων,πολλοί άλλοι ιστορικοί,όπως οι Λυσίμαχος Αλεξανδρεύς,Απίων Πλειστονίκης και Τιμογένης Αλεξανδρεύς.εκείνος όμως που έχει κάνει λεπτομερέστατη καταγραφή είναι ο Δαμόκριτος ο Πιερεύς,ο οποίος έζησε και έγραψε τον τελευταίο π.χ. αιώνα.
Γράφει,λοιπόν,παρακάτω:
[Το από εμέ εξιστορούμενον γεγονός αντέγραψα επακριβώς εξ ανεκδότων χειρογράφων του αυτόπτου μάρτυρος στρατηγού Απολλωνίου,υιού του Μακεδόνος Μενεσθέως,ο οποίος ήτο Διοικητής της Κοίλης Συρίας και Φοινίκης,και συνώδευε τον Βασιλέα κατά την είσοδόν του εις τα Ιεροσόλυμα και εις τον ναόν των Εβραίων.Ο Απολλώνιος έχει καταγράψει "αυτολεκτώς" τα μεταξύ του Βασιλέως και του εκ Δώρας Έλληνος αιχμαλώτου Αριστάρχου Γαζαίου,του προοριζομένου δια θυσίαν...]

Πηγή:"ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ",Ι.Π.ΦΟΥΡΑΚΗ,σελ.44,45,46,47.

Έβαλε πίνακα με Εβραίους στο γραφείο του ο πρωθυπουργός!

ΑΘΗΝΑ-Στο πρωθυπουργικό γραφείο παλιότερα υπήρχε ο πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η Ελλάς ευγνωμονούσα». Στην αλλαγή πρωθυπουργού ο πίνακας «χάθηκε». Όταν ο κ. Γ. Παπανδρέου έδωσε συνέντευξη πριν λίγους μήνες στο «Βήμα της Κυριακής» καιφωτογραφήθηκε στο γραφείο του δημιουργήθηκε θέμα καθώς είδε ο κόσμος ότι ο πατριωτικός πίνακας λείπει.

Σήμερα σας αποκαλύπτουμε ότι ο Γ.Παπανδρέου γύρισε από το Ισραήλ με έναν πίνακα που του έκανε δώρο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένταμιν Νετανιάχου και απεικονίζει Εβραίους και τον τοποθέτησε στη θέση του πίνακα «Η Ελλάς ευγνωμονούσα» .

Απίστευτο! Η κυβέρνηση παίρνει τα λεφτά από τους Έλληνες και τα δίνει στα Σκόπια για να κάνουν έργαΕδώ δεν υπάρχουν λεφτά να πληρωθούν οι συντάξεις και συνεχώς γίνονται περικοπές μισθών η Ελλάδα εμφανίζεται ως «δωρητής» με το ποσό των 2.000.000 ευρώ σε μεγάλο έργο που θα γίνει στον Αξιό ποταμό στα Σκόπια.


Αυτό αποκαλύπτεται μέσα από δημοσιεύματα στον τύπο της γειτονικής Χώρας που αναφέρουν ότι η Ελλάδα και η Ελβετία θα είναι οι «δωρητές» στον μεγάλο σταθμό καθαρισμού του Αξιού ποταμού στην περιοχή της Γεύγελης.
Όπως γράφουν οι σκοπιανές εφημερίδες η Ελλάδα θα συνδράμει με το ποσό των 2.000.000 ευρώ και η Ελβετία με 6.800.000 ευρώ.

Ευχαριστούμε τους ....δωρητές

Ο δήμαρχος της Γεύγελης Ιβάν Φράγκοφ εκτός από τις ευχαριστίες του τόνισε με έμφαση ότι πρέπει να δεχτούμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά γιατί αν τα παραμελήσουμε θα αναγκασθούμε στο μέλλον να τα βάλουμε με δικά μας κεφάλαια.

Για το θέμα αυτό ήδη υπάρχει πολιτική αντίδραση καθώς ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος έκανε ερώτηση στην Βουλή για το εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα αυτά και εάν η κυβέρνηση έχει εγκρίνει τα κονδύλια αυτά και γιατί οι Σκοπιανοί μας χαρακτηρίζουν ως δωρητές

Υπάρχει και τέταρτος νεκρός στα Ίμια. Μας το κρύβουν 13 ολόκληρα χρόνια. Άραγε υπάρχουν και άλλοι?Άλυτο μυστήριο, με τάφο καταδρομέως !

Τί γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές για τον τάφο 20ετούς στρατιώτου, που όπως αναγράφεται, "εφονεύθη στα Ιμια" το 1997;

Άλυτο μυστήριο παραμένει το πώς έχασε τελικά τη ζωή του ο 20χρονος καταδρομέας. Το μόνο που κατορθώσαμε να μάθουμε είναι ότι κατάγεται από τη Λάρισα.


Η επιτύμβια πλάκα γράφει:

"Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα - Εφονεύθη εκτελώντας εντεταλμένη αποστολή στο Ν.Α. Αιγαίο (Ίμια) - ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗΣ - ΑΠΕΒ. 28-3-1997 - ΕΤΩΝ 20".

Διαβάστε και την ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος:

Συμφώνως με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδος "Ελεύθερη Ωρα" της 8ης Ιουνίου, όσο και αναρτήσεις ιστοσελίδων αμυντικού περιεχομένου, που συνοδεύονται από ευκρινέστατη φωτογραφία, απεικονίζεται ο τάφος ενός 20ετούς στρατιώτου, όπου αναγράφονται ότι "εφονεύθη εκτελώντας εντεταλμένη αποστολή στο Ν.Α. Αιγαίο (Ιμια)", ενώ πιο κάτω, έχει τα στοιχεία "Στράτος – Αλέξανδρος Καραγαϊτάνης – 28/03/1997 – ετών 20"!

Επίσης αναγράφεται ακόμα, "τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα!"

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

1. Τι γνωρίζουν και ποια στοιχεία υπάρχουν στις αρμόδιες αρχές, για τον "φονευθέντα σε εντεταλμένη αποστολή" 20ετή στρατιώτη, στα Ιμια τον Μάρτιο του 1997;

2. Μπορεί να μας πληροφορήσει το Υπουργείο, κάτω από ποιες συνθήκες έλαβε χώρα, η αναγραφόμενη αποστολή, ποια μονάδα την έφερε σε πέρας και ποια ήσαν τα αποτελέσματα τότε;

Υπάρχουν και άλλοι στρατιώτες που εφονεύθησαν στην αποστολή;

H αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί...