Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Οι Κύπριοι έπαψαν να ενημερώνουν την Αθήνα το τι διαπραγματεύονται με το ΙσραήλΗ αποκάλυψη της «Δ» ότι η κυπριακή κυ­βέρνηση είχε κρατήσει μυστική και από την Αθήνα, τη συμφωνία της Κύπρου με το Ισραήλ για την οριοθέτηση της Απο­κλειστικής Οικονομικής Ζώνης φέρνει στην επι­φάνεια ένα μείζονος σημασίας γεγονός. Ενα γε­γονός που αφορά τις σημερινές σχέσεις των δύο συγγενικών χωρών με τα όμαιμα έθνη και απο­καλύπτει μία δικαιολογημένη δυσπιστία από την πλευρά της Λευκωσίας. Υπό διαφορετικές συν­θήκες είναι βέβαιον ότι η Αθήνα θα είχε πλή­ρη ενημέρωση για τις προθέσεις της Λευκωσί­ας. Εξίσου βέβαιο είναι ότι θα είχε ζητηθεί από το μητροπολιτικό κέντρο η διατύπωση και των δικών του απόψεων, αλλά και η σχετική διπλω­ματική βοήθεια, έτσι ώστε η ισραηλινοκυπριακή συμφωνία να έχει την ταχύτερη και πλέον αί­σια κατάληξη.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ όμως ότι οι Κύπριοι, τη φορά αυ­τή, καθοδηγήθηκαν από την πικρή εμπειρία τους από τη γενικότερη στάση των Ελλήνων σοσιαλι­στών στο Κυπριακό. Η δυσπιστία της Λευκωσί­ας έναντι της σημερινής κυβέρνησης των Αθη­νών είναι εύλογη και οι φόβοι δικαιολογημένοι για τυχόν υπονόμευση της συμφωνίας τους με το Ισραήλ από την ψοφοδεή σοσιαλιστική κυ­βέρνηση, αλλά και τα δείγματα της διπλωματι­κής της οσφυοκαμψίας που είχε δείξει στο πα­ρελθόν. Με άλλα λόγια οι Κύπριοι:
- Δεν μπορούν να λησμονήσουν την αποδυ­νάμωση της άμυνας τους από τους «εκσυγχρονιστές» του κ. Σημίτη,οι οποίοι, υπό την αμερικανι­κή πίεση, προκειμένου να ικανοποιηθεί η Τουρ­κία, δεν αποτόλμησαν να εγκαταστήσουν τους ρωσικούς πυραύλους S-300, που είχαν αγορα­σθεί για την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατί­ας, έναντι της τουρκικής επιβουλής. Οι πύραυλοι αυτοί σκουριάζουν κάπου στην Κρήτη προκει­μένου να μη δυσαρεστηθούν οι Τούρκοι.
- Δεν μπορούν να λησμονήσουν την προπα­γάνδα που έκαναν οι Ελληνες σοσιαλιστές υπέρ του κατάπτυστου Σχεδίου Ανάν, το οποίο με συ­ντριπτική πλειοψηφία απέρριψαν οι Κύπριοι.
- Ασφαλώς δε, λαμβάνουν σοβαρά υπ‘ όψιν:
(α) τη σημερινή διακριτική στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη συνεχώς προκαλούσα Τουρκία,
(β) την αποφυγή κάθε ενέργειας, έστω και νόμιμης και αναγνωριζόμενης από τις διε­θνείς Συμβάσεις, που ενώ θα ευνοούσε τα εθνι­κά συμφέροντα, θα ενοχλούσε τη γείτονα,
(γ) την ολοένα και πιο φανερή διάθεση των Ελλήνων κυβερνητικών «υπηκόων» του Διεθνούς Νομι­σματικού Ταμείου για μία ελληνοτουρκική προ­σέγγιση μέσα από κάποιου είδους συνεκμετάλ­λευση στο Αιγαίο.
ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ αμφιβολία ότι η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο όσο και κυρίαρχο κράτος, μέ­λος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πράγμα το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο το παλιό δόγμα ότι «η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπα­ρίσταται». Τα τελευταία όμως αυτά γεγονότα που σχετίζονται με την Αποκλειστική Οικονο­μική Ζώνη της Κύπρου, – την οποία τολμά να οριοθετήσει το μικρό συγγενικό μας κράτος, αλλά η Μητέρα Πατρίδα δεν τολμά φοβούμε­νη και τον ίσκιο της – επιβεβαιώνουν και κάτι άλλο. Οτι οι Κύπριοι αποφεύγουν πλέον ακόμη και τη συμπαράσταση αυτή, επειδή γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να τους παρασχεθεί από τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση.

1 σχόλιο:

  1. Δυστηχώς θα πρέπει να συμφωνήσω με το πιο πάνω άρθρο. Η Κύπρος έχει και την εμπειρία και την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλες χώρες με τρόπο που όχι μόνο δεν θα βλάπτει την Ελλάδα αλλά θα την ωφελεί να βγεί από τον φαύλο κύκλο της. Και συντοχρόνως να ενδυναμώνει την θέση της σε όλα τα επίπεδα χωρίς η Ελλάς να θίγεται αφου είναι γνωστή η αδυναμία και ηττοπάθεια της.

    ΑπάντησηΔιαγραφή