Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΟ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ" ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 182  (ΦΕΚ Α΄ 40/22.03.1978)
Περί του Κανονισμού της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών".

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 17 του Νόμου 2456/1920 "Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων",
2) Τάς 3/8-12-1975 και 4/12-1-1976 πράξεις της Κοινοτικής  Συνελεύσεως της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών"
και 3) Την 1276/1977 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  αποφασίζουμε:

Άρθρο  1
Κυρώνεται ο Κανονισμός της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών", που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 Αρθρο 1 - ΣΚΟΠΟΣ
 Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά τους νόμους 2456/1920 (ΦΕΚ 173) και 4837/1930 (ΦΕΚ 252). Σκοπός της είναι γενικά η εξυπηρέτηση, σύμφωνα με τους νόμους αυτούς, των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών προορισμών, η υποστήριξη κάθε ωφέλιμης πρωτοβουλίας που εξυπηρετεί εθνικές ανάγκες, ή εξύψωση του ηθικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της, η αδελφοποίησή τους και η φροντίδα για την προαγωγή των εβραϊκών γραμμάτων.

 Αρθρο 2
 Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών τηρεί στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις "Ελληνική Δημοκρατία - Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών" κυκλικά και το Μαγκέν Νταβίντ στο κέντρο και έχει έδρα την πόλη των Αθηνών.

 Αρθρο 3 - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
 1. Μέλη της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών" είναι αυτοδικαίως όλοι οι Ισραηλίτες ασχέτως φύλου και ηλικίας, που κατοικούν στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας, μόνοι ή με οικογένεια πρίν από έξι τουλάχιστον μήνες.

 2. Ολα τα μέλη της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών" έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν ηθικά και υλικά κατά το μέτρο των δυνάμεών τους για την ενίσχυση των ιδρυμάτων και άλλων νομικών προσώπων και φιλανθρωπικών οργανώσεων της Κοινότητος.

Αρθρο 4 - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
 1. Με πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου και απόφαση της Κοινοτικής Συνελεύσεως ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών Ισραηλίτες, ή μη που προσέφεραν σ΄ αυτή αξιόλογες υπηρεσίες.

 2. Με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να ονομασθούν επίτιμα μέλη ενός ή και περισσοτέρων κοινοτικών ιδρυμάτων πρόσωπα που προσέφεραν στα ιδρύματα αυτά αξιόλογες υπηρεσίες ή σημαντικές δωρεές.

 3. Η απόφαση ανακοινώνεται στο τιμώμενο πρόσωπο με έγγραφο του Κοινοτικού Συμβουλίου που φέρει και τις υπογραφές των μελών που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην οποία είχε ληφθεί η απόφαση. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε τιμητικό βιβλίο της Κοινότητος. Το Κοινοτικό Συμβούλιο ονομάζει επίσης δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλους ευεργέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσέφεραν χρηματικά ποσά ή αγαθά, που το ύψος της αξίας  τους καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Κοινοτικής Συνελεύσεως. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε ειδική για κάθε κατηγορία πλάκα της Συναγωγής ή του Ιδρύματος, εφ΄ όσον τούτο διαθέτει ιδιαίτερο κατάστημα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Κοινοτική Συνέλευση.

 Αρθρο 5 -  ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
 1. Ολα τα μέλη της Κοινότητος που συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στην Κοινότητα ετήσια εισφορά Πέτσια, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος. Απαλλάσονται από την εισφορά αυτή οι σπουδαστές, όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και οι άποροι. Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το μισό της εισφοράς στην οποία κατατάσσονται.

 2. Αλλοι πόροι της Κοινότητος είναι:
 α) Η ειδική εισφορά (γκαμπέλλα) του κρασιού, του τυριού, της ζάχαρης, του κρέατος κλπ.,
β) Η εισφορά στα άζυμα του Πάσχα,
γ) Οι εισπράξεις από τα κουτιά εισφορών (κουπώθ) και τις πωλήσεις κίτρων και φοινίκων (εθρογκίμ και λουλαβίμ),
δ) Τα δικαιώματα των τελετών, αρραβώνων, γάμων, περιτομών,
ονομασιών θηλέων, κηδειών, μνημοσύνων, ανεγέρσεως μνημείων, θέσεων στις Συναγωγές, γαμικών συμφώνων (κετουμπά) και των εορτών και άλλων εκδηλώσεων που οργανώνει η Κοινότης,
ε) Το δικαίωμα στα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που εκδίδει η Κοινότης,
στ) Οι δωρεές εντός και εκτός των Συναγωγών,
ζ) Τα εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας της Κοινότητος,
η) Οι επιχορηγήσεις εβραϊκών ή μή οργανισμών ή του Κράτους υπέρ της Κοινότητος για τη διατήρηση των σχολικών, θρησκευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της.

 3. Οι πόροι της Κοινότητος διαθέτονται για τη λειτουργία της Κοινότητος και την εκπλήρωση γενικά των σκοπών της.

 Αρθρο 6 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 1. Υπέρτατη αρχή της Κοινότητος είναι η Κοινοτική Συνέλευση, που αποτελείται από πενήντα (50) μέλη και που εκλέγεται κάθε τριετία κατά τις διατάξεις των άρθρων 27-37 του παρόντος.

 2. Η Κοινοτική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Αποφαίνεται κυριαρχικά για κάθε ζήτημα της Κοινότητος μέσα στα όρια του Νόμου και του παρόντος.
β) Ελέγχει τα όργανα Διοικήσεως της Κοινότητος.
 γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Κοινότητος, καθώς και τις έκτακτες δαπάνες που γίνονται με υπέρβαση του προϋπολογισμού.
 Για το σκοπό αυτό, μαζί με την έγκριση του προϋπολογισμού κάθε έτους, εκλέγει τριμελή Επιτροπή, που ενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο της χρήσεως και υποβάλλει το πόρισμά της στην Κοινοτική Συνέλευση κατά τη σύγκλησή της για την έγκριση του απολογισμού,
δ) Εκλέγει το Κοινοτικό Συμβούλιο.
ε) Εκλέγει το Ραββινικό Συμβούλιο.
στ) Εκλέγει τον Αρχιρραββίνο.
ζ) Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό των εργασιών της και προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού.
η) Εκλέγει από τα μέλη της αντιπροσώπους για το Συνέδριο των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος κατά το Ν. 1657/1951 (Φ.Ε.Κ. 20) και το Β.Δ. της 26.5.1951 (Φ.Ε.Κ. 186).

 3. Η Κοινοτική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές κάθε χρόνο,
απαραιτήτως όμως πρέπει η μία σύνοδός της να γίνεται τον Οκτώβριο, για την έγκριση και του προϋπολογισμού, και η άλλη το Μάρτιο, για την έγκριση και του Απολογισμού της Κοινότητος. Η Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όταν το ζητήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ή έξι (6) τουλάχιστον μέλη της.

 4. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις της Κοινοτικής Συνελεύσεως στέλνονται  πρίν από οκτώ (8) τουλάχιστο ημέρες σε όλα τα μέλη της καθώς και στο Κοινοτικό Συμβούλιο και αναγράφουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

 5. Η Κοινοτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα είκοσι έξι (26) τουλάχιστο μέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται νέα συνεδρίαση, στον ίδιο τόπο, στην ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς νέες προσκλήσεις, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία είκοσι (20) τουλάχιστο μελών. Σε διαφορετική περίπτωση η Συνέλευση ματαιώνεται.

 6. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, αν υπάρχει πάλι ισοψηφία, η απόφαση θεωρείται απορριπτική και δεν μπορεί το θέμα να ξανασυζητηθεί παρά μόνο ύστερα από γραπτή αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστο μελών ή μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δεύτερη ψηφοφορία.

 7. Μέλος που απουσιάζει από τρεις συνεδριάσεις και δεν παρέχει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνελεύσεως, επαρκείς δικαιολογίες για την απουσία του, αντικαθίσταται με απόφαση της Κοινοτικής Συνελεύσεως με τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις εκλογές υποψήφιο.

 Αρθρο 7
 Η Κοινοτική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εκλογικής Επιτροπής του άρθρου 27 του παρόντος και μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αφότου γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών της Κοινότητος, συνέρχεται σε εναρκτήρια συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων και δύο Γενικών Γραμματέων, και προβαίνει στην εκλογή
Κοινοτικού Συμβουλίου, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωματικά.

 Αρθρο 8
 1. Ο Πρόεδρος της Κοινοτικής Συνελεύσεως συγκαλεί τις Συνελεύσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την τάξη και την τήρηση του παρόντος, υπογράφει με τους Γενικούς Γραμματείς τα πρακτικά και κηρύσσει το τέλος των συνεδριάσεων.
Αν απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο Γεν. Γραμματείς, ο Πρόεδρος ορίζει ένα από τα μέλη της Συνελεύσεως ώς προσωρινό Γραμματέα για την σύνταξη των πρακτικών.

 2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει σε όλα του τα έργα κατά σειρά ο Α΄ ή ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο, στις ίδιες περιπτώσεις αναπληρώνει το πρεσβύτερο μέλος της Συνελεύσεως.

 3. Οι Γενικοί Γραμματείς συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως και όλα τα έγγραφα, είτε με συνεργασία, είτε και ο καθένας χωριστά.

 4. Τα πρακτικά και τα αρχεία της Κοινοτικής Συνελεύσεως φυλάσσονται στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών.

 Αρθρο 9
 1. Κατά τις Συνελεύσεις επιτρέπεται η υποβολή ερωτήσεων που αφορούν το Κοινοτικό Συμβούλιο ή προτάσεων για ορισμένο θέμα. Το μέλος που επιθυμεί να υποβάλει ερώτηση ή πρόταση πρέπει να τη γνωστοποιήσει γραπτά στον Πρόεδρο της Κοινοτικής Συνελεύσεως ή του Κοινοτικού Συμβουλίου τέσσερις (4) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

 2. Ερώτηση ή πρόταση που υποβάλλεται στη Συνέλευση χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν συζητείται και η συζήτησή της αναβάλλεται για την επομένη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με πρόταση του Προέδρου ή οιουδήποτε μέλους της Συνελεύσεως και με τη συναίνεση των τριών τετάρτων (3/4) από τα παρόντα μέλη της, επιτρέπεται η προσθήκη θέματος στην ημερησία διάταξη για τη λήψη αποφάσεως.

 Αρθρο 10
 Η Κοινοτική Συνέλευση μπορεί να αυτοδιαληθεί και πρίν να συμπληρωθεί τριετία από την έναρξη της λειτουργίας της, εφ΄ όσον τούτο αποφασισθεί σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία θα παρίστανται είκοσι (20) τουλάχιστο μέλη και θα πραγματοποιηθεί με πλειοψηφία είκοσι (20) τουλάχιστο ψήφους.  Στην περίπτωση αυτή το Κοινοτικό Συμβούλιο προκηρύσσει και διενεργεί εκλογές.
 
 Αρθρο 11 – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 1. Τα κοινοτικά διαχειρίζεται και διοικεί Κοινοτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα μέλη τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά και που εκλέγεται για μία τριετία από την Κοινοτική Συνέλευση στην εναρκτήρια συνεδρίασή της.

 2. Ως μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο τα ελληνικής υπηκοότητας μέλη της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών" που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών (άρθρο 6 Ν. 2456/1920 και το άρθρο 2 Ν. 4837/1930).

 3. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Κοινοτικής Συνελεύσεως (και άν είναι μέλος εκπίπτει) εκείνος που έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω ποινικής καταδίκης, εφ΄όσον αναγγέλθηκε η στέρηση από το Δικαστήριο, ή εφ΄ όσον καταδικάσθηκε για κακούργημα ή για αδίκημα προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 1811/51 "περί Κώδικος καταστάσεως δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων".
 Οι παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου ισχύουν επίσης.

 4. Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού έξ αίματος ή έξ αγχιστείας. Στην περίπτωση αυτή προτιμάται εκείνος που πλειοψήφησε και σε περίπτωση ισοψηφίας ο νεώτερος στην ηλικία, εκτός άν παραιτηθεί υπέρ του πρεσβυτέρου.

 5. Δεν έχει δικαίωμα να επανεκλεγεί όποιος διετέλεσε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου επί τρείς συνεχείς περιόδους.

 6. Τα καθήκοντα των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου και του προεδρείου της Κοινοτικής Συνελεύσεως είναι τιμητικά και ασκούνται χωρίς καμία αμοιβή. Μόνο με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από την Κοινοτική  Συνέλευση, μπορεί κατά περίπτωση, να χορηγηθούν έξοδα παραστάσεως στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το πολύ κατά μήνα για τον καθένα. Τα έξοδα παραστάσεως είναι δυνατό, σύμφωνα με τις συνθήκες, που διαμορφώνονται κάθε φορά, να αυξάνονται κατά την ίδια διαδικασία, και ύστερα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 7. Σε περίπτωση παραιτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση η Κοινοτική Συνέλευση και εκλέγει νέο Κοινοτικό Συμβούλιο. Το προηγούμενο Συμβούλιο παραμένει μέχρις ότου αναδειχθεί το νέο. Οι σύμβουλοι που παραιτήθηκαν μπορούν να επανεκλεγούν. Το νέο Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του Συμβουλίου που παραιτήθηκε.

 8. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση από το Πρόεδρο της Κοινοτικής Συνελεύσεως και καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

 Αρθρο 12
 1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και
έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, συγκαλείται δε με πρωτοβουλία του Προέδρου ή με αίτηση δύο (2) τουλάχιστο μελών του.

 2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου αναγράφουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και στέλνονται στα μέλη του πρίν σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον, εκτός άν πρόκειται για έκτακτη σύγκληση, οπότε μπορούν να σταλούν αργότερα, πάντως μέσα σε εύλογο χρόνο.

 3. Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από αρκετές, κατά την κρίση του Προέδρου, συνεδριάσεις, καλείται στο καθήκον. Αν συνεχίσει τις απουσίες του, αντικαθίσταται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο.

 4. Το Κοινοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία άν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστο μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας μελών έξω από την έδραν της Κοινότητος, αρκεί για την απαρτία η παρουσία τεσσάρων (4) μελών. Αν η απουσία έξω από την έδρα διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, γίνεται προσωρινή αντικατάστασή τους με τα αναπληρωματικά μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 Αρθρο 13
 1. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Κοινότητα ενώπιον των Δικαστηρίων και μαζί με τον Αρχιρραββίνο ενώπιον των Διοικητικών Αρχών.
Συμπαρίσταται με τον Αρχιρραββίνο στις επίσημες τελετές. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, προεδρεύει σ΄ αυτές και τηρεί την τάξη κατά τις συζητήσεις. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και τα σχετικά με τις υποθέσεις της Κοινότητος έγγραφα. Εκτελεί τις αποφάσεις της Κοινοτικής Συνελεύσεως και του Κοινοτικού Συμβουλίου και υπογράφει τα δικαιοπρακτικά που συντάσσονται βάσει των αποφάσεων αυτών καθώς και τα άλλα έγγραφα της Κοινότητος. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό καθώς και τα εντάλματα των τυχόν εκτάκτων εξόδων, τα οποία όμως δεν μπορούν να υπερβούν κατά ποσοστό το δέκα τοις εκατό των τακτικών εξόδων που αποφασίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο. Υπογράφει τα συμβόλαια των δανείων με τους όρους που αποφασίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση έργων ή δαπανών της Κοινότητος που προβλέπονται από τον Προϋπολογισμό. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις αποδείξεις των χορηγήσεων του Δημοσίου, Δήμων κ.λπ. Γενικά, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου διεκπεραιώνει τις τρέχουσες και συνήθεις υποθέσεις της Κοινότητος.

 2. Οταν πρόκειται να συνεννοηθεί με τις Αρχές για κάθε ζήτημα, ο Πρόεδρος οφείλει να ενεργεί μετά από σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου που θα καταχωρίζεται στα πρακτικά.

 Αρθρο 14
 Για την πραγματοποίηση του έργου της Κοινότητος, το Κοινοτικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

 Αρθρο 15
 Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν άλλο μέλος, που ορίζει το Συμβούλιο, εκτός από τον Ταμία.

 Αρθρο 16
 1. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και φυλάσσει στο Αρχείο της Κοινότητος τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Πρόεδρος αναθέτει προσωρινά τα καθήοντα του Γενικού Γραμματέα σ΄ ένα από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου εκτός από τον Ταμία.

 2. Τα πρακτικά καταγράφει υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα ένας από τους υπαλλήλους, τους οποίους προσλαβάνει το Κοινοτικό Συμβούλιο για τις ανάγκες της Κοινότητος.

 Αρθρο 17
 1. Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο της Κοινότητος. Το ποσό που παραμένει στο Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) χιλιάδες δραχμές. Τα επί πλέον ποσά καταθέτονται σε μία Τράπεζα, που την ορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο. Κάθε διακίνηση χρημάτων, είσπραξη ή πληρωμή ή ανάληψη χρημάτων τραπεζικής καταθέσεως, γίνεται με την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία ή των αναπληρωτών τους.

 2. Ο Ταμίας φροντίζει επίσης για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από το Νόμο.

 Αρθρο 18 – ΑΡΧΙΡΡΑΒΒΙΝΟΣ
 1. Ο Αρχιρραββίνος αποτελεί την ανώτατη θρησκευτική αρχή και αντιπροσωπεύει την Κοινότητα θρησκευτικά.

 2. Ο Αρχιρραββίνος φροντίζει για την εκτέλεση των θρησκευτικών λειτουργιών σύμφωνα με τις παραδόσεις της ισραηλιτικής θρησκείας και τους νόμους της, επιβλέπει την τήρηση του Κασέρ των διαφόρων τροφίμων και ποτών, επιτηρεί την κανονική είσπραξη της γκαμπέλλας του κρέατος, εάν του έχει ανατεθεί, ελλείψει άλλου κρεοσκόπου (Σοχέτ). Εχει την ανώτατη θρησκευτική εποπτεία της Κοινότητος, των Συλλόγων, των Σωματείων, Οργανώσεων, Ιδρυμάτων κ.λπ. Τηρεί ιδιαίτερη σφραγίδα και ιδιαίτερα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων, γαμικών συμφώνων (κετουμπότ) πιστοποιητικών κ.λπ. με τη συνδρομή του γραμματέα της Κοινότητος. Προτείνει στο Κοινοτικό Συμβούλιο το διορισμό ή την παύση των σοχετίμ (σφαγέων), μοσλίμ (περιτομένων) και γενικά όλων των θρησκευτικών λειτουργών. Παρέχει τη συνδρομή του για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς του στο Κοινοτικό Συμβούλιο, άν του ζητηθεί.
Η υπογραφή του Αρχιρραββίνου πρέπει να επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 3. Ο Αρχιρραββίνος πρέπει να είναι απόφοιτος Ραββινικής Σχολής, να έχει αναγνωρισμένη θρησκευτική μόρφωση, ήθος ανεπίληπτο, ηλικία άνω των 35 ετών, πενταετή υπηρεσία στη θέση του Ραββίνου Αθηνών και ελληνική υπηκοότητα.

 4. Αν χηρεύσει η θέση του Αρχιρραββίνου, η Κοινοτική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίασή της, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστο από τα μέλη της, προβαίνει στην εκλογή Αρχιρραββίνου από τους υποψηφίους που προτείνει το Κοινοτικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

 5. Τον εκλεγόμενο προτείνει ο Πρόεδρος της Κοινότητος για διορισμό στο αρμόδιο Υπουργείο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αποφάσεως της Συνελεύσεως. Οσο χρόνο η θέση μείνει κενή και μέχρις ότου συμπληρωθή σύμφωνα με τα προηγούμενα, μπορεί το Κοινοτικό Συμβούλιο να διορίσει Τοποτηρητή, για να εκπληρώσει προσωρινά τα καθήκοντα του Αρχιρραββίνου.

 6. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού του υποβληθεί η πρόταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, παρέχει έγγραφη στο Κοινοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του ή όχι. Σε περίπτωση εγκρίσεως το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τον Αρχιρραββίνο για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

 7. Ο Αρχιρραββίνος διορίζεται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών.

 8. Ο Αρχιρραββίνος απολύεται για βαρύ και συγκεκριμένο παράπτωμα πρίν να λήξει η θητεία του με απόφαση της Κοινοτικής Συνελεύσεως και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα παρόντα μέλη της συνεδριάσεως στην οποία θα έχει κληθεί σε έγγραφη, απολογία από την Κοινοτική Συνέλευση. Η απόλυση πραγματοποιείται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, στον οποίο γνωστοποιείται εγκαίρως η ανωτέρω απόφαση. Στο σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται η απολογία του Αρχιρραββίνου, η έκθεση του
Κοινοτικού Συμβουλίου και αντίγραφο των πρακτικών της Κοινοτικής Συνέλευσης.

 9. Σε περίπτωση διαφωνίας για σοβαρά θέματα μεταξύ Αρχιρραββίνου και Κοινοτικού Συμβουλίου συγκαλείται η Κοινοτική Συνέλευση με σκοπό την επίλυση της διαφοράς και αποφασίζει με την ίδια πλειοψηφία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 Αρθρο 19 - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο στις πρώτες συνεδριάσεις του εκλέγει τις Επιτροπές Δραστηριοτήτων, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:
- α) Επιτροπή Παιδείας,  - β) Επιτροπή γκαμπέλλας κρέατος, - γ) Επιτροπή κηδειών (Χεβρά Κεδοσά),  - δ)Επιτροπή Φιλανθρωπικών σκοπών,  - ε) Επιτροπή των Συναγωγών (Παρνασείμ),  - στ) Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων,  - ζ) Επιτροπή Εβραϊκής Νεολαίας,  - η) Επιτροπή εισφοράς Πέτσια. Κάθε Επιτροπή περιλαμβάνει τέσσερα ή πέντε μέλη.

 2. Τα πλαίσια της δραστηριότητας των Επιτροπών καθορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο επιβλέπει και ελέγχει τη λειτουργία τους και στο οποίο λογοδοτούν οι Επιτροπές.

 3. Η διάρκεια της εντολής κάθε Επιτροπής λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της όμως εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους, μέχρις ότου αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα Επιτροπή που θα εκλέξει το Κοινοτικό Συμβούλιο. Τα μέλη των Επιτροπών μπορεί να ανακληθούν και να αντικατασταθούν, αν το κρίνει αναγκαίο το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 4. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους οι Επιτροπές οφείλουν να παρουσιάσουν στον Κοινοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμό για τη δραστηριότητα του επομένου έτους, στο τέλος δε του Ιανουαρίου υποβάλλουν έκθεση πεπραγμένων του προηγουμένου έτους. Οι δαπάνες τους πρέπει να είναι δεδικαιολογημένες και να μην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα κονδύλια του Προϋπολογισμού. Κάθε έκτακτη δαπάνη πρέπει να εγκρίνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στον Προϋπολογισμό που πρόκειται να ψηφισθεί για το επόμενο έτος με τον τίτλο "Εξοδα κεκλεισμένης χρήσεως".

 5. Οι έκτακτες δαπάνες, που δεν προβλέπονται από τον εγκεκριμένο από τη Συνέλευση Προϋπολογισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού του Προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσεως.

 6. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τους προϋπολογισμούς των Επιτροπών, καταρτίζει το γενικό Προϋπολογισμό της Κοινότητος και τον υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Κοινοτική Συνέλευση του Οκτωβρίου.

Αρθρο 20 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 1. Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματεύς του Κοινοτικού Συμβουλίου συγκαλεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από το διορισμό της τα μέλη κάθε Επιτροπής, για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Οι επόμενες συνεδριάσεις κάθε Επιτροπής ορίζονται από τον Πρόεδρο της.
2. Κάθε Επιτροπή οφείλει να συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, και σε έκτακτες, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή το ζητήσουν τα περισσότερα μέλη της.

.....Αρθρο 26 -- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ "ΠΕΤΣΙΑ"


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 182  (ΦΕΚ Α΄ 40/22.03.1978)
Περί του Κανονισμού της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών".

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ..........................
...........................................Αρθρο 21
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις συζητήσεις τηρεί την τάξη, φροντίζει για την αυστηρή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και υπογράφει τις σχετικές πράξεις των εργασιών της. Ολα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να είναι παρόντα κανονικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν κάποιο από τα μέλη απουσιάζει από αρκετές, κατά την κρίση του Προέδρου, συνεδριάσεις της, καλείται να συμμετέχει σ΄ αυτές. Αν και πάλι απουσιάσει, αντικαθίσταται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως σε κάποια Επιτροπή για
οποιοδήποτε λόγο, γίνεται συμπλήρωσή της με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 Αρθρο 22
 Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της οι δε συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με παρουσία των περισσοτέρων από τα μισά μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με δύο (2) τουλάχιστο ψήφους και επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 Σε περίπτωση απουσίας ενός ή περισσοτέρων μελών της Επιτροπής απ΄ την έδρα της Κοινότητος περισσότερο από δύο μήνες, το Κοινοτικό Συμβούλιο, με αίτηση της Επιτροπής, προβαίνει στην αντικατάστασή τους.

 2. Τα πρακτικά της Επιτροπής και το Αρχείο της πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε προηγούμενης συνεδριάσεως διαβάζονται για επικύρωση ώς πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Οι αποφάσεις μπορούν να εκτελεσθούν πρίν από την επικύρωση των πρακτικών, με ευθύνη του Προέδρου.

Αρθρο 23
 1. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν απουσιάζει κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σ΄ όλα του τα έργα ο Αντιπρόεδρος.

 2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα της Επιτροπής και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Οταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, αντικαθίσταται με μέλος που υποδεικνύει ο Πρόεδρός της.

 3. Ο Ταμίας φυλάσσει τα χρήματα της Επιτροπής και καταγράφει στο ειδικό βιβλίο τα έσοδα και έξοδά της. Εισπράττει τα οφειλόμενα, υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις και ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατεί στο ταμείο του ποσό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Τα υπόλοιπα χρήματα οφείλει να καταθέσει στο Ταμείο της Κοινότητος.

 Αρθρο 24
 1. Κάθε Επιτροπή προτείνει στο Κοινοτικό Συμβούλιο να προσληφθούν τα πρόσωπα που χρειάζεται για την εκτέλεση των εργασιών της.

 2. Η Επιτροπή οφείλει να περιορίζεται μόνο στα έργα που της έχουν ανατεθεί. Δεν έχει δικαίωμα να αναμιγνύεται στα έργα άλλης Επιτροπής ή να χρησιμοποιεί τους πόρους της για σκοπούς άσχετους με τον προορισμό της.

 3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μελών μιας Επιτροπής, ο Πρόεδρός της είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επιλύει τη διαφορά κατά την κρίση του.

 4. Σε περίπτωση τυχόν συγκρούσεως μεταξύ διαφόρων Επιτροπών, με αίτηση μιας από αυτές ή και με δική του πρωτοβουλία επεμβαίνει το Κοινοτικό Συμβούλιο και επιλύει οριστικά τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση οι Επιτροπές, χωρίς καμία αντίρρηση, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 Αρθρο 25
Μέλος οποιασδήποτε Επιτροπής που υποπίπτει σε αξιόποινη πράξη ή προκαλεί διχόνοιες μεταξύ των μελών της, απολύεται και αντικαθίσταται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 Η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση εκείνου, που πρόκειται να απολυθεί.

Αρθρο 26 -- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ "ΠΕΤΣΙΑ"
 1. Η βεβαίωση της υποχρεωτικής εισφοράς "Πέτσια" γίνεται από την αντίστοιχη Επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος, που κατατάσσει τους υπόχρεους σε κατηγορίες εισφοράς ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

 2. Το ύψος των εισφορών κατά κατηγορίες καθορίζεται κάθε χρόνο από την Κοινοτική Συνέλευση στη συνεδρίασή της για την έγκριση του Προϋπολογισμού και η βεβαίωση γίνεται από την Επιτροπή "Πέτσια" κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάϊο.

 3. Το ποσό της εισφοράς που βεβαιώθηκε κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι πενταμελής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστικές και αμετάκλητες. Κυριότερα στοιχεία για την κρίση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι α) Η προσωπική συνέντευξη με τον υπόχρεο και β) Το σημείωμα φόρου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική Αρχή στο όνομα του υπόχρεου βάσει της φορολογικής του δηλώσεως για την παρελθούσα ή τρέχουσα χρήση.

 4α) Σε περίπτωση μή εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεως από τον υπόχρεο, η απόφαση της Επιτροπής Πέτσια είναι υποχρεωτική και για το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 4β) Αν ο υπόχρεος απουσιάζει δικαιολογημένα από την έδρα της Κοινότητος, η προθεσμία υποβολής ενστάσως αρχίζει από την ημέρα της επιστροφής του. Η ημέρα αυτή αποδεικνύεται με επαρκή δικαιολογητικά, που προσκομίζει ο υπόχρεος.

 5. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή κάθε υπηρεσίας ή εξυπηρετήσεως στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

 6. Αν ο υπόχρεος αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο έτη και επιθυμεί να διαγραφεί από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, υποβάλλει τη σχετική δήλωση και απαλλάσεται από την εισφορά "Πέτσια" από την ημερομηνία της διαγραφής του.

 Αρθρο 27 -- ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
 1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη της θητείας της Κοινοτικής Συνελεύσεως ή από την ημερομηνία που έλαβε αυτή απόφαση για την αυτοδιάλυσή της σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Κοινοτικής Συνελεύσεως. Επίσης ορίζει την Εκλογική Επιτροπή, πενταμελή τουλάχιστον, η οποία θα τις διεξαγάγει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

 2. Οι εκλογές προπαρασκευάζονται και διεξάγονται στο Κατάστημα της Κοινότητος από την Εκλογική Επιτροπή, που είναι και αρμόδια για να επιλύει κάθε ζήτημα σχετικό με τις εκλογές από την ημέρα διαλύσεως της Συνελεύσεως μέχρις ότου καταρτισθή η νέα σε σώμα κατά το άρθρο 7. -Τη νέα Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής.

 3. Η Εκλογική Επιτροπή καλείται σε συνεδριάσεις από τον Πρόεδρό της που εκλέγεται στη πρώτη της συνεδρίαση. Τη Συνεδρίαση αυτή ορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 4α) Η Εκλογική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 4β) Η Εκλογική Επιτροπή συντάσσει τον κατάλογο των εκλογέων με βάση το Μητρώο των μελών της Κοινότητος, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και γενικά μεριμνά για την ομαλή δειξαγωγή των εκλογών. Εχει επίσης τη δυνατότητα να προσλάβει με ευθύνη της και άλλα επικουρικά πρόσωπα για την ευχερέστερη εκτέλεση του έργου της.

 5. Η Εκλογική Επιτροπή ορίζει ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα και
διορίζει ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές που αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, κατά την κρίση της αμερόληπτα, καθώς και ένα κοινοτικό υπάλληλο για γραμματέα.

 6. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων επιλύουν προσωρινά κάθε ζήτημα που προκύπτει στη διάρκεια των εκλογών με αιτιολογημένες αποφάσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στα πρακτικά που τηρούν. Εναντίον των αποφάσεων αυτών χωρούν προφορικές αντιρρήσεις πρός την Εκλογική Επιτροπή, που αποφαίνεται ανέκκλητα.

 7. Η Εκλογική Επιτροπή λαμβάνει κάθε σκόπιμο κατά την κρίση της μέτρο για την κανονική και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών. Τα Μέλη της Εκλογικής Επιτροπής οφείλουν να απέχουν από κάθε εκλογική ενέργεια και ενεργούν με τη μεγαλύτερη αμεροληψία.

 Αρθρο 28
 1. Οι εκλογές διενεργούνται κατά το αναλογικό σύστημα.

 2. Εκλογέας είναι κάθε μέλος της Κοινότητος ανεξαρτήτως υπηκοότητος, που έχει τη νόμιμη ηλικία και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

 3. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η επίδειξη του
εκλογικού βιβλιαρίου, που παρέχεται από τη Γραμματεία της Κοινότητος σε κάθε μέλος της που έχει τα προσόντα του εκλογέα και έχει υποβάλει σχετική αίτηση.
Το βιβλιάριο χορηγείται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

 4. Εκλόγιμος είναι κάθε εκλογέας, εφ΄ όσον έχει την ελληνική υπηκοότητα.
Εξαιρείται το προσωπικό των Γραφείων της Κοινότητος.

 Αρθρο 29
 Οι προτάσεις για την ανάδειξη των υποψηφίων για τις εκλογές πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή κατά ομάδες ή κατ΄ άτομα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ψηφορία και να περιέχουν ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των υποψηφίων. Η εκλογική επιτροπή σημειώνει στη κάθε πρόταση ημέρα και ώρα υποβολής της.
Τα ψηφοδέλτια ομάδων φέρουν το έμβλημα της ομάδας και αναγράφουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητος που καθορίζει η ομάδα.

 2. Δικαίωμα προτάσεως υποψηφίων έχουν δέκα τουλάχιστον εκλογείς.
 Οι προτείνοντες μπορεί να είναι και προτεινόμενοι.

 3. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε μιά πρόταση δεν μπορούν να περιληφθούν και σε άλλη. Αν συμβεί τούτο, η Εκλογική Επιτροπή τους καλεί να δηλώσουν το αργότερο δεκαεπτά (17) ημέρες πρίν από την ψηφορία ποιά πρόταση προτιμούν.
 Η κλήση των υποψηφίων γίνεται εγγράφως με αποδεικτικό παραλαβής που αναγράφει την ημέρα και την ώρα επιδόσεως.
 Αν δεν γίνει δήλωση, η Εκλογική Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους στην πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη με υπολογισμό του χρόνου από στιγμή σε στιγμή.
Αν κενωθούν θέσεις σε ένα ψηφοδέλτιο είναι δυνατή η συμπήρωσή του μέχρι και την παραμονή της ανακηρύξεως των υποψηφίων μετά από υποβολή προτάσεως άλλων υποψηφίων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 Αρθρο 30
 1. Δέκα πέντε (15) ημέρες πρίν από την ψηφορία η Εκλογική Επιτροπή
ανακηρύσσει τους υποψήφιους κάθε ομάδας χωριστά. Αν αποκλείσει ορισμένον υποψήφιο επειδή δεν συγκεντρώνει τα προσόντα του εκλογίμου ή για άλλο λόγο, πρέπει η απόφασή της να είναι αιτιολογημένη και θεμελιωμένη. Αν υποψήφιος που προτάθηκε αρνηθεί την υποψηφιότητά του, πρέπει να κάνει σχετική γραπτή δήλωση στην Εκλογική Επιτροπή πρίν από τήν ανακήρυξη των υποψηφίων. Ψήφοι που δίδονται σε υποψήφιο που αποκλείσθηκε ή αρνήθηκε την υποψηφιότητα του δεν λαμβάνονται υπόψη και η τυχόν εκλογή του θεωρείται άκυρη. Η Εκλογική Επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς τον πίνακα των υποψηφίων για κάθε ομάδα χωριστά με δημοσιεύσεις στον τύπο και με την ανάρτηση πίνακα των ονομάτων τους έξω από το Κοινοτικό Κατάστημα και τις Συναγωγές οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ψηφορία.

 2. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται από την Κοινότητα και είναι ομοιόμορφα.

 Αρθρο 31
 Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 π.μ. και διαρκεί έως τη δύση του ηλίου.
 Οι εκλογείς ψηφίζουν με ένα μόνο ψηφοδέλτιο.

 Αρθρο 32
 1. Οι εκλογείς ψηφίζουν αυτοπροσώπως σε ιδιαίτερο διαμέριμα του εκλογικού τμήματος. Εισέρχονται ανά πέντε στο εκλογικό τμήμα και παραδίνουν στην Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό τους βιβλιάριο.

 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού αναγνωρίσει την ταυτότητα του εκλογέα, σημειώνει την προσέλευσή του δίπλα στο όνομά του, που είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο, και ο Πρόεδρός της του δίνει έναν αδιαφανή φάκελο και όλα τα ψηφοδέλτια. Ο εκλογέας εισέρχεται στο ιδιαίτερο διαμέρισμα μόνος και εσωκλείει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτιμήσεώς του. Μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του για ένα έως δέκα υποψηφίους με ένα σταυρό δίπλα στο όνομά τους, γραμμένο με μολύβι μελάνης.

 3. Ο εκλογεύς επανέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή και ο Πρόεδρός της, σημειώνει στο εκλογικό του βιβλιάριο ότι ψήφισε, το σφραγίζει με τη σφραγίδα της Επιτροπής και καλεί τον εκλογέα να ρίξει ο ίδιος στην ψηφοδόχο το φάκελο με το ψηφοδέλτιο καλά κλεισμένο.

 4. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να διορίσει ένα αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στα εκλογικά τμήματα σ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και στη διαλογή των ψήφων.

 Αρθρο 33
 1. Αν μετά τη δύση του ηλίου υπάρχουν εκλογείς έξω από το εκλογικό τμήμα ή ψηφοφορία συνεχίζεται έως ότου ασκήσουν και αυτοί το εκλογικό τους δικαίωμα, οπότε η εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας.

 2. Η Εκλογική Επιτροπή ανοίγει αμέσως τις ψηφοδόχους και προχωρεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Πρίν ανοιχτούν οι φάκελοι, αριθμούνται, για να διαπιστωθεί αν ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμόν των εκλογέων που ψήφισε στο αντίστοιχο τμήμα. Αν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος, αφαιρούνται στην τύχη οι φάκελοι που περισσεύουν, χωρίς να ανοιχθούν και να ληφθούν υπόψη.

 3. Κάθε ψηφοδέλτιο μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής. Μετά το τέλος της διαλογής τα μονογραφημένα ψηφοδέλτια φυλάσσονται από την Εκλογική Επιτροπή με ευθύνη της και έως ότου επικυρωθούν οι εκλογές.

 4. Αν μέσα σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια της ίδιας ομάδας, θεωρούνται όλα ώς μία ψήφος για την ομάδα στην οποία ανήκουν. Αν τα ψηφοδέλτια ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 5. Ψηφοδέλτιο που έχει διαγραφές ή εγγραφές είναι άκυρο.

 6. Αν σε ψηφοδέλτιο βρεθούν περισσότεροι από δέκα σταυροί προτιμήσεως, ισχύουν οι δέκα πρώτοι.

 Αρθρο 34
 1. Οι φάκελοι όλων των ψηφοδόχων συγκεντρώνονται χωριστά, αριθμούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας και καταχωρίζονται τα αποτελέσματα της αριθμήσεως στα πρακτικά της Εκλογικής Επιτροπής.

 2. Κατόπιν η Εκλογική Επιτροπή προβαίνει στην κατανομή των εδρών με τον ακόλουθο τρόπο: Διαιρεί τον ολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό 50, δηλαδή με τον αριθμό των μελών της Συνελεύσεως. Το πηλίκο, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κλάσματα, αποτελεί τον εκλογικό συντελεστή. Με τον εκλογικό συντελεστή διαιρείται το άθροισμα των ψήφων που έλαβε κάθε ομάδα, το πηλίκο δε της διαιρέσεως είναι ο αριθμός των εδρών που δικαιούνται να λάβει κάθε ομάδα.

 3. Μεμονωμένη υποψηφιότητα επιτυγχάνει άν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τον εκλογικό συντελεστή.

 4. Αν ο αριθμός των υποψηφίων ορισμένης ομάδας είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών που της αναλογούν σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή, θεωρούνται όλοι επιτυχόντες.
 Αν όμως ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος, θεωρούνται επιτυχόντες πρώτοι αυτοί που προτιμήθηκαν με σταυρό και ύστερα οι επόμενοι κατά σειρά προτεραιότητας αναγραφής στο ψηφοδέλτιο. Ολοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες με την ίδια σειρά. Αν οι υποψήφιοι ορισμένης ομάδας είναι λιγότεροι από τις έδρες που της αναλογούν, η ομάδα δικαιούται να λάβει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοί της.

 5. Μετά από κατανομή αυτή, οι κενές έδρες που μένουν παραχωρούνται στην ομάδα που είχε το μεγαλύτερο υπόλοιπο στη διαίρεση για την εξεύρεση του εκλογικού συντελεστή. Για να δικαιούται μία ομάδα να αντιπροσωπευθεί στην Κοινοτική Συνέλευση πρέπει να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τον εκλογικό συντελεστή.

 Αρθρο 35
 1. Τα πρακτικά των εκλογών συντάσσονται από την Εκλογική Επιτροπή και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο της Κοινότητος.

 2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γνωστοποιείται αμέσως με τοιχοκόλληση στις Συναγωγές και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα.

 Αρθρο 36
 Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εκλογών οι ομάδες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοινότητος ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος της διαλογής σχετικά με την ομάδα ή με ορισμένο υποψήφιό της. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται αμέσως στην Εκδικαστική Επιτροπή μόλις συγκροτηθεί.

 Αρθρο 37
 1. Η Κοινοτική Συνέλευση στη πρώτη της συνεδρίαση, άν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, εκλέγει με κλήρο από τα μέλη της πενταμελή Εκδικαστική Επιτροπή. Η Εκδικαστική Επιτροπή συνεδριάζει, εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρό της και αποφαίνεται για τις ενστάσεις το βραδύτερο είκοσι (20) ημέρες μετά την εκλογή της.
 Η διαδικασία των συνεδριάσεων, η απαρτία κ.λπ. ρυθμίζονται ανάλογα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 2. Αν η Εκδικαστική Επιτροπή πεισθεί ότι έγιναν λάθη στην αρίθμηση των ψηφοδελτίων, στην καταχώρηση των σταυρών προτιμήσεως, στο χαρακτηρισμό ψηφοδελτίων ώς ακύρων ή όχι, στον υπολογισμό των εδρών μιας ομάδας ή στον καθορισμό των εκλεγομένων ή ότι έγινε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 30-36 του παρόντος, με αιτολογημένη απόφασή της διορθώνει τα αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής. Η Εκδικαστική Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ν΄ αποφαίνεται
για το κύρος ή μη των εκλογών.

 3. Μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας η Κοινοτική Συνέλευση συγκροτείται με βάση τα αποτελέσματα που γνωστοποίησε η Εκδικαστική Επιτροπή.

 4. Σε κάθε εκλογέα επιτρέπεται ένσταση εναντίον του κύρους των εκλογών, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 Αρθρο 38
 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν μετά ένα μήνα από της δημοσιευσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 2. Καταργείται το Πρ. Διάταγμα της 9.2.1935 "Περί επικυρώσεως Κανονισμού Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών" (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. 188/4.4.1935).
============================
 Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε να δημοσιεύσει το Προεδρικό αυτό Διάταγμα.

 Αθήναι, 4 Μαρτίου 1978
Είχαμε μάθει για το "Σύνταγμα" των Εβραίων των Αθηνών (Κ.Ι.Σ.) και για το δικαίωμά τους να φορολογούν, τόσο τους καθαρόαιμους Εβραίους, όσο και τους λιποτάκτες του Ελληνισμού, κυρίως στις αναρτήσεις:

.....Αρθρο 26 -- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ "ΠΕΤΣΙΑ"

 σαν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ: ΤΟ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ" ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --- ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 182  (ΦΕΚ Α΄ 40/22.03.1978)
Περί του Κανονισμού της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών".
Τώρα συμπληρώνονται τα παζλ, με τον Ν. 2572 του 1998, "περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ. ΚΛΙΚ στις εικόνες, για να μη λες ότι δεν ξέρεις γιατί είσαι ραγιάς:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου